Scroll to top

Формуляри

Електроенергия

Изтегли

Примерен образец на пълномощно EVN Електроснабдяване

Изтегли

Заявление за услуга от EVN Електроснабдяване

Изтегли

Индивидуален договор към Общи условия на EVN Електроснабдяване

за продажба на електрическа енергия при условията на доставка от последна инстанция

Изтегли

Общи условия за продажба на електрическа енергия

при условията на доставка от последна инстанция на EVN Електроснабдяване

Изтегли

Споразумение за солидарна отговорност

Изтегли

Заявление - декларация за започване на продажба на електрическа енергия

Изтегли

Декларация на наследници

Изтегли

Заявление за издаване на удостоверение за липса на неплатени/ просрочени задължения

към EVN Електроснабдяване при смяна на доставчик/ координатор на балансираща група

Изтегли

Образец на Удостоверение за липса на просрочени задължения

Изтегли

Декларация за получаване на информация от EVN Електроснабдяване

За домакинства

Изтегли

Декларация за известяване на стопански клиенти

Декларацията дава възможност на стопанските клиенти да изберат по какъв начин да получават ежемесечна информация за консумирана енергия.

Изтегли

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

Приложение към Указания за упражняване на право на отказ към общите условия на Търговеца за ползване на интернет портал www.evn.bg и за сключване на договори през него

Изтегли

Указания за упражняване на право на отказ

към общите условия на Търговеца за ползване на интернет портал www.evn.bg и за сключване на договори през него
 

Изтегли

Търговски условия на договорите за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД (небитови клиенти)

Формуляри

Топлоенергия

Изтегли

Заявление за услуга от EVN Топлофикация

Изтегли

Декларация на наследници

Изтегли

Заявление за сключване на договор за продажба на топлинна енергия

Изтегли

Споразумение за солидарна отговорност

Изтегли

Декларация за получаване на фактура на хартиен носител

Декларацията дава възможност на клиентите да декларират, че биха искали да получават ежемесечно своята фактура на хартиен носител.

Изтегли

Декларация за електронна фактура и известяване чрез SMS или имейл

Декларацията дава възможност на клиенти да декларират, че желаят да получават електонна фактура и как биха искали да бъдат исвестявани.

Изтегли

Примерен образец на пълномощно EVN Топлофикация

Изтегли

Заявление за услуга "Термография на сгради"

Изтегли

Заявление за услуги „Термографска диагностика на технически съоръжения“

Формуляри

Производители

Изтегли

Заявление-декларация за сключване на договор за изкупуване на енергия от независим производител

Изтегли

Приложение №1, Прогнозно количество произведена ел. енергия

към Договор за изкупуване на електрическа енергия

Изтегли

Приложение №2, Декларация от производител

към Договор за изкупуване на електрическа енергия

Изтегли

Приложение №3, Декларация

към Договор за изкупуване на електрическа енергия

Изтегли

Приложение №4, Декларация

по чл. 21, ал. 4 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия 

Изтегли

Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници

Образец

Изтегли

Заявление за самостоятелно изготвяне на ежедневни почасови прогнози

или за включване в подгрупа, за която координаторът изготвя единни ежедневни почасови прогнози

Изтегли

Образец на Договор за участие в специална балансираща група

на EVN Електроснабдяване на производител на ел. енергия от възобновяеми източници

Брошури и доклади

Запознай се с EVN България

Изтегли

EVN България - Винаги тук, винаги с вас

Изтегли

Кодекс на поведение на EVN

Изтегли

EVN Топлофикация: топлина и комфорт във Вашия дом

Изтегли

Запознай се с EVN България

Ново бъдеще. Нова енергия.

Изтегли

Твоята енергия. Твоето бъдеще.

Започни със стаж в EVN

Изтегли

Дуално обучение - двоен шанс за успех

Брошури и доклади

Енергия

Изтегли

EVN Онлайн плюс

Спестете време за истински важните неща

Изтегли

Електронна фактура

Сигурност навсякъде и по всяко време

Изтегли

Когенерация Пловдив - За модерно централно топлоснабдяване и по-чист въздух

Изтегли

EVN Наръчник за клиенти на топлинна енергия

Изтегли

Термография на сгради - прецизност в енергийното обследване

Изтегли

Термография на технически съоръжения

Изтегли

Обследване на сгради за енергийна ефективност

Изтегли

Енергийна ефективност в дома

Изтегли

Грижа за отоплителната система във Вашия дом

EVN Топлофикация - експертите, на които да се доверите

Изтегли

Полезно за потребители на електроенергия

Изтегли

EVN Бизнес център в Пловдив

Обслужване за бизнес клиенти след предварителна резервация на среща

Изтегли

EVN Бизнес център в Бургас

Обслужване за бизнес клиенти след предварителна резервация на среща

Изтегли

EVN Бизнес център в Несебър

Обслужване за бизнес клиенти след предварителна резервация на среща

Брошури и доклади

Екология

Изтегли

Живот за царския орел 2018 г.

Изтегли

Да подарим безопасен полет на Царския орел

Изтегли

Живот за царски орел 2015 г.

Изтегли

Отчет по проект Живот за царския орел

Ценоразпис на услуги

EVN Електроснабдяване

Изтегли

Ценоразпис на услуги на EVN Електроснабдяване в качеството му на доставчик от последна инстанция

в сила от 1 януари 2018 г.

Изтегли

Архив на цени на EVN България Електроснабдяване като ДПИ

Архив на цени по периоди

Изтегли

Ценоразпис на услуги на EVN Електроснабдяване в качеството му на търговец на ел. енергия

в сила от 1 януари 2018 г.

Ценоразпис на услуги

EVN Топлофикация

Изтегли

Ценоразпис на услуги на EVN Топлофикация

в сила от 1 април 2024 г.

Становища

EVN България

Изтегли

Становище относно обществена консултация

по проекта за детайлизирана стратегия по приоритет 4 "Кръгова и нисковъглеродна икономика"

Изтегли

Становище по проекта на план

за възстановяване и устойчивост на Рупублика България

Общи условия

EVN Електроснабдяване

Изтегли

Общи условия на EVN Електроснабдяване

Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД

Изтегли

Проект на Общи условия на EVN Електроснабдяване

Проект за Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия от крайния снабдител „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД

Изтегли

Проект на Общи условия на EVN EC-ДПИ

Проект на Общи условия за продажба на електрическа енергия при условията на доставка от последна инстанция на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
 

Общи условия

EVN Топлофикация

Изтегли

За домакинства

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД на потребители в град Пловдив

Изтегли

За бизнеса

Общи условия за продажба на топлинна енергия от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД на потребители за стопански нужди в град Пловдив

Изтегли

Дялово разпределение

Общи условия на договорите между "ЕВН България Топлофикация" ЕАД и търговците за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост

Изтегли

Приложение 1 към Общи условия за дялово разпределение

Приложение 1 към Общи условия на договорите между „ЕВН България Топлофикация" ЕАД и търговците за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост

Изтегли

Приложение 2

към Общи условия на договорите между „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и тръговците за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост

Изтегли

Проект на Общи условия на EVN Топлофикация

Проект на общи условия за продажба на топлинна енергия на битови и небитови клиенти от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Изтегли

Проект за Общи условия на договорите между EVN Топлофикация и търговец

Проект за Общи условия на договорите между „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топл. енергия между клиентите в сграда етажна собственост

Лицензии

EVN Електроснабдяване

Изтегли

Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия

Изтегли

Лицензия за търговия с електрическа енергия

Изтегли

Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Лицензии

EVN Топлофикация

Изтегли

Лицензия за пренос на топлинна енергия

Изтегли

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Регулация

Закони

Изтегли

Закон за енергетиката

Изтегли

Закон за енергийната ефективност

Изтегли

Закон за енергията от възобновяеми източници

Регулация

Наредби

Изтегли

Наредба 1 от 14.03.2017 г.

за регулиране на цените на електрическата енергия

Изтегли

Наредба 3 от 21.03.2013 г.

за лицензиране на дейностите в енергетиката

Изтегли

Наредба № 5 от 23.01.2014 г.

за регулиране на цените на топлинната енергия

Изтегли

Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.

за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Изтегли

Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г.

за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Изтегли

Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г.

за топлоснабдяването

Регулация

Правила

Изтегли

Правила за управление на електроенергийната система

Изтегли

Правила за управление на електроразпределителните мрежи

Изтегли

Правила за търговия с електрическа енергия

Изтегли

Правила за измерване на количеството електрическа енергия

Изтегли

Правила за условията и реда за достъп

до електропреносната и електроразпределителните мрежи

Регулация

Решения на КЕВР

Изтегли

Решение № Ц-17 от 30.06.2024 г.

на КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от 01.07.2024 г.

Изтегли

Решение № Ц-20 от 04.07.2024 г.

на КЕВР, с което поправя допуснати очевидни фактически грешки в свое Решение № Ц-17 от 30.06.2024 г

Изтегли

Решение № Ц-16 от 30.06.2024 г.

на КЕВР за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала“, считано от 01.07.2024 г.

Изтегли

Решение на ДКЕВР №ЕМ-03 от 01.07.2014

Регулация

Инструкции и указания

Изтегли

Инструкция №1 за получаване на достъп до електропреносната и/или електроразпределителна мрежа

Изтегли

Инструкция №2 за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени

и смяна на координатор на балансираща група

Изтегли

Протокол на ДКЕВР за съгласуване на Инструкция №1 и Инструкция №2 на ЕСО

Изтегли

Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на ел. енергия на клиенти (СТП)

Изтегли

Приложение 1а: Пълномощно за физически лица (ПТЕЕ)

Изтегли

Приложение 1б: Пълномощно за нефизически лица (ПТЕЕ)

Изтегли

Указания към производители на електрическа енергия от възобновяеми източници

за процедурата за продажба на количествата електрическа енергия, над размера на нетното специфично производство по свободно договорени цени

Законови уведомления

EVN Електроснабдяване

Изтегли

Правила за работа c потребителите на услуги на EVN ЕС

Изтегли

Информация по чл. 38б от ЗЕ

за клиентите на EVN Електроснабдяване в качеството му на краен снабдител

Изтегли

Информация по чл. 38б от ЗЕ

за клиентите на EVN Електроснабдяване в качеството  му на търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция

Изтегли

Информация по чл.38б, ал.4 от ЗЕ

Контролен списък за потребителите на енергия

Изтегли

Уведомление по чл. 38е от ЗЕ

Уведомление до клиентите с отчетената консумация на електрическа енергия за шестмесечието, която е по-висока с над 50% от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година (чл. 38е от ЗЕ)

Изтегли

Уведомление по чл.38з от ЗЕ

Уведомление по чл.38з от ЗЕ до клиентите, чието снабдяване с електрическа енергия може да бъде временно преустановено след предоставяне на информация от ЕВН ЕС до ЕР Юг, във връзка с чл.123, ал.1 от ЗЕ за налични неплатени задължения


 

Законови уведомления

EVN Топлофикация

Изтегли

Информация по чл. 38б от ЗЕ

Изтегли

Информация по чл.38б, ал.4 от ЗЕ

Контролен списък за потребителите на енергия

Изтегли

Заповед от кмета на община Пловдив

Номер 210А-3042 от 12.11.2021 г.

Изтегли

Заповед от кмета на община Пловдив

Номер 21OА-3097 от 16.11.2021 г.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден