Scroll to top

Изкупуване на електроенергия

1

Подайте Заявление-декларация в EVN Офис.

2

На посочения от Вас имейл адрес ще получите Договор за изкупуване, Приложения към него (№1, №2№3 и №4), както и инструкции за попълването им.

3

Получавате окончателния вариант на договора за подпис.

Като краен снабдител EVN Електроснабдяване е законово задължено да изкупува произведената електрическа енергия от ВЕИ производителите, чиито обекти са изградени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и са присъединени към мрежата на ЕР Юг.

Как се изготвя договор за изкупуване на електроенергия?

Условия

По закон EVN Електроснабдяване изкупува енергията на ВЕИ производители при следните условия:

 1. по преференциална цена – за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР;
 2. по цена за излишък на балансиращия пазар за количествата, надхвърлящи производството по т. 1.
Срокове и цени

Договорите се сключват за срок, който зависи от източника на производство:

 • геотермална и слънчева енергия, биомаса – 20 години;
 • вятърна енергия – 12 години;
 • ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 MW и други видове възобновяеми източници – 15 години.

Цените, които залягат в Договора за изкупуване на електрическа енергия, се определят от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и са публикувани на нейния сайт www.dker.bg.

Начин на плащане

При сключен договор EVN Електроснабдяване извършва регулярно плащане към всеки ВЕИ производител чрез банков превод по посочена от производителя банкова сметка. Плащането се осъществява в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от приемането на издадена фактура или „Протокол за закупуване от физическо лице“ и съпътстващ подписан протокол за произведена електроенергия от страна на съответния обект на производителя.

В случай че не ползвате електронен подпис, изпращайте оригиналните фактури и съпътстващите подписани протоколи на хартиен носител на адрес:
Отдел Закупуване на електрическа енергия
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37
4000 Пловдив

Продажба на енергия по свободно договорени цени

По силата на изменения в ЗЕВИ от 24.07.2015 г. ВЕИ производителите могат също да продават количествата електрическа енергия над размера на нетното специфично производство по свободно договорени цени. Информация по тази тема е публикувана на сайта на мрежовото дружество

Пазар на балансираща енергия

EVN Електроснабдяване изпълнява задължение по нормативна уредба да бъде координатор на специална балансираща група, в която се включват всички ВЕИ производители, чиито генериращи мощности са присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг и не са избрали друг координатор на балансираща група.

Задължения и отговорности

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Взаимоотношенията между членовете на специалната балансираща група на EVN Електроснабдяване и дружеството като неин координатор се уреждат с договор (изтегли образец на договора). EVN Електроснабдяване си запазва правото да извършва прихващане на вземанията съгласно чл.104 от ЗЗД.


КООРДИНАТОР

EVN Електроснабдяване:

 • изготвя и агрегира график за производството на членовете
 • регистрира графика на групата в Електроенергиен системен оператор
 • изпраща информативен график на групата в Национална електрическа компания (НЕК)
 • урежда с НЕК небалансите на групата, тъй като с нея участва като пряк член в балансиращата група на НЕК. Това става по методика на НЕК като обществен доставчик
 • разпределя груповия небаланс между членовете в групата съгласно одобрени от КЕВР принципи - изтегли методика.
ВЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Производителите имат възможност да избират:

 • да са част от групата с производители, чийто общ график се изготвя от EVN Електроснабдяване
 • или сами да подават график за производство към EVN Електроснабдяване. Полезни документи при този избор.

Полезни документи:

Цени и плащане

Разходите за небаланс се определят въз основа на стойността на разликата между заявеното количество енергия за производство по график и реално произведеното количество електрическа енергия. Разходите за небаланс се разпределят между членовете на балансиращата група съгласно принципи, одобрени от КEВР.

Принципите определят и месечно възнаграждение за администриране на балансиращата група. Виж повече>

Дължимите суми се фактурират от EVN EC на месечна база, като членовете на специалната балансираща група получават електронна фактура за тях.

Смяна на координатор на балансираща група

Процедурата се администрира от оператора на електроразпределителната мрежа. За ВЕИ производители, присъединени към мрежата на Електроразпределение Юг, информация е публикувана на страницата на мрежовото дружество.

Полезни имейл адреси

Изкупуване
При въпроси за изкупуване на енергия на ВЕИ производители:
[email protected]

Фактуриране
При въпроси, свързани с издаване или изпращане на фактури за произведена енергия:
[email protected]

Балансиране
При въпроси, свързани с балансиране или с известяване/изпращане на графици:
[email protected]

Често задавани въпроси

Длъжен ли съм да участвам в балансираща група?

Да, тъй като така постановяват Правилата за търговия с електрическа енергия. Производителите, които не са сключили договор за участие в комбинирана балансираща група, задължително стават част от специалната балансираща група на крайния снабдител, с когото имат договор за изкупуване на произведената от тях електрическа енергия.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.
 

Защо трябва да плащам небаланс, след като в ЗЕ и ЗЕВИ пише, че енергията се изкупува по измерени количества?

Изчисляването и разпределянето на разходите от образуваните небаланси се извършва съобразно принципите за тяхното разпределяне, разписани в общите условия на координатора на балансираща група. Производителите на електрическа енергия, включително от възобновяеми източници, заплащат разноски за покриване на небаланси в съответната балансираща група, на която са членове, само в случай на разлика в подадените от тях графици и реалното производство. Когато производителят не подава график за производство, координаторът на съответната балансираща група го изготвя от негово име. Производителите се балансират и заплащат предизвиканите за системата небаланси, които координаторът е изчислил съгласно утвърдена от КЕВР методика за разпределяне на небалансите между членовете на балансиращата група.

Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.
 
Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден