Scroll to top

Общи условия за ползване на уебсайта www.evn.bg

 
Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъп и използване на уебсайта www.evn.bg.
 
Автор на уебсайт „www.evn.bg“ и лицето, предоставящо услуги по настоящите Общи условия, е „ЕВН Център за услуги“ ЕООД , ЕИК 200530627, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, наричано по-долу „Оператор“.
 
Чрез използването на Уебсайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Общи условия, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта.
 
Моля, прочетете ги внимателно.
Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Общи условия, моля не използвайте Уебсайта.
 

I. Дефиниции

1. Потребител – всяко лице, използващо Уебсайта www.evn.bg:
   1.1. Регистриран потребител – лице, което се регистрира на Уебсайта на Оператора чрез въвеждане на клиентски номер и/или електронен адрес, потребителско име и парола. Регистрираните потребители имат право да ползват допълнителни услуги, предназначени за клиентите на Оператора.
   1.2. Нерегистриран потребител – лице, което посещава Уебсайта на ­­­­­­­­­­­­Оператора, без да извършва регистрация.
2. Злонамерени атаки – действия или бездействия на лице, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.
3. „Услуги“ –  услугите, предоставяни от Оператора чрез Уебсайта; 
4. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер, което може да направи изпълнението на договора обективно невъзможно.
5. „Уебсайт“ www.evn.bg 

II. Предмет на Общите условия

6. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Оператора и Потребителите. Те регламентират условията, при които Операторът предоставя на Потребителите възможност за ползване на Уебсайта и Услугите, а Потребителите се задължават да го ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
7. Потребителите имат право да ползват Уебсайта единствено за лични нужди с нетърговска цел. При ползването на Уебсайта Потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват Злонамерени действия.  

III.Съгласие с Общите условия, действие и промени

8. Чрез използване на Уебсайта Потребителят се счита обвързан с действието на Общите условия, без да е необходимо изричното им приемане.
9. В случай че Потребителят използва услуги, изискващи регистрация, Потребителят се задължава изрично да приеме тези Общи условия, за да има право да използва съответните услуги.
10. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Оператора при необходимост.
11. При извършване на промени в Общите условия, които пряко и непосредствено засягат правата и/или задълженията на Потребителя, Операторът се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на Уебсайта съобщение за изменението.
12. Продължаването на ползването на Уебсайта от Потребителя, след запознаване със съобщението за изменение на Общите условия, представлява действие по приемане и съгласяване със същите.

IV. Права на интелектуалната собственост

13. Правата върху разположените на Уебсайта на Оператора текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове.
14. Забранено е всяко изготвяне на копия от съдържанието на Уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други за трети лица (например с цел предоставяне на копия, запаметени на магнитни и/или дискови носители и др.), както и тяхното предаване, разпространение, съхраняване и др.
15. Всички текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, разположени на уебсайта на Оператора, се предоставят изключително за лично ползване.
16. Изготвянето и публикуването на съобщения за пресата и на други документи, съдържащи информация от съдържанието, публикувано на Уебсайта, става с изключителното писмено съгласие на Оператора и при условие, че е цитиран източникът
17. Със сключването на договора при Общи условия Потребителят декларира, че е запознат с обстоятелството, че правата върху определени текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, разположени на уебсайта на Оператора, принадлежат на трети лица.

V. Регистрация на Потребителя

18. За да може да ползва предоставяните от Оператора услуги, изискващи регистрация, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната достъпна в реално време (online) електронна форма за регистрация и изрази съгласие с настоящите Общи условия.
19. При попълване на формата за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, достатъчни да го идентифицират като страна по договора, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от електронната форма на Оператора данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна.
20. Всеки Потребител може да се регистрира само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.
21. В случай че Потребителят (i) предостави неверни данни; или (ii) не отрази в установения срок промени на лични и други данни, необходими за извършване на валидна регистрация, след узнаване на този факт Операторът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. Прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.
22. При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Операторът не проверява и не носи отговорност:
   22.1. за истинността на потребителското име и на данните, посочени от Потребителя;
   22.2. за това дали потребителското име засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
23. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

VI. Права и задължения на Потребителя

24. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на Уебсайта и предоставяните от Оператора услуги.
25. Всеки Потребител може да уведомява Оператора за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с достъпа до Уебсайта и услугите, предоставяни чрез него. 
26. Потребителят се задължава при ползване на Уебсайта на Оператора да не зарежда, да не разполага на сървър на Оператора, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави.
27. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Оператора услуги да не извършва Злонамерени атаки.
28. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Оператора услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи.

VII. Права и задължения на Оператора

29. Операторът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Уебсайта.  
30. Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва Уебсайта или предоставяните услуги. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
31. Операторът има право, но не и задължение, да запазва използвани материали и информация, разположени на неговия сървър, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Оператора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.
32. Операторът си запазва правото временно или трайно да преустанови предоставянето на достъп до Уебсайта или до определени услуги, като уведоми Потребителите със съобщение на Уебсайта.

VIII. Отговорност

33. Операторът не отговоря за вреди на Потребителя при ползване на Уебсайта или на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от Оператора.
34. Операторът не носи отговорност за неизпълнение на свое задължение по настоящия договор в случай на настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, Случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет или ако Операторът е лишен от контрол върху предоставяне на услугите по какъвто и да е било начин.
35. Операторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Уебсайта или услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя (вкл., но не само компютър и друга офис техника).
36. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат, независимо от положената грижа от страна на  Оператора, и че няма да претендира на това основание обезщетения от Оператора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства.
37. Операторът на Уебсайта не прави подбор и преценка на лицата, които използват Уебсайта, не контролира действията им, като по-никакъв начин не носи пряка или косвена отговорност в тази връзка, както и за последиците от деянията на Потребителите.

IX. Временно ограничаване на достъпа

38. Операторът има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава или променя достъпа на Потребителя до Уебсайта и предоставяните услуги, когато последният ги ползва в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.
39. В хипотезите по предходния член, в случай че на Потребител е наложена временна санкция - спиране, ограничаване или промяна на предоставяните услуги без разваляне на договора от страна на Оператора, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.
40. Ако предприетите мерки се окажат неоснователни, на Потребителя се възстановява предоставянето на достъпа в пълен обем. В противен случай Операторът може да развали едностранно договора.

X. Обезщетения

41. Потребителят е длъжен да обезщети Оператора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби и имуществени санкции, съдебни разноски и държавни такси, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползване от Потребителя на предоставяните от Оператора услуги в нарушение на приложимото законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

XI. Прекратяване и разваляне на договора

42. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати или спре ползването на предоставяните от Оператора достъп до Уебсайта  и услуги, както и да поиска или осъществи прекратяване на регистрацията си, с което сключеният договор с Оператора се счита за автоматично прекратен.
43. Всяка от страните може да развали настоящия договор в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора от насрещната страна.

XII. Други условия

44. С приемане на настоящите Общи условия страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Операторът е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Оператора. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
45. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
Настоящите общи условия влизат в сила от 01.07. 2019 г.
 
Внимание: За да използва услугите, Потребителят следва да си осигури достъп до Интернет, като си осигури необходимото за това оборудване, включително компютър, модем или друго техническо средство за достъп до Интернет мрежата, като заплати необходимите за този достъп разходи.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден