Scroll to top

Общи условия на уебсайта www.evn.bg

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Въведение. Достъп и регистрация
1. Тези Общи условия представляват набор от обвързващи правила (условия) на договорите за достъп до документи или информационен ресурс на дружества от групата на EVN в България („Общи условия“), до които има осигурен достъп чрез световната мрежа (“www”), функционираща под формата на информационна система от взаимно свързани хипертекстови документи, достъпни през Интернет.
1.1. Общите условия регламентират също и правилата, съгласно които се предоставя достъп до информация и документи, или по силата на които могат да възникнат, да се изменят или да се прекратят договорни отношения с конкретни дружества от групата на EVN в България.
Електронната среда, достъпна през Интернет, в която са поставени и функционално обвързани всички документи или информационен ресурс на EVN, като и на дружества от групата на EVN в България, за които EVN притежава също необходимата представителна власт, се нарича „Информационен портал“ или само „Портал“.
1.2. Достъпът до Информационния портал се извършва след регистрация по обявения на клиентите ред, за успешното провеждане на която е необходимо да се спазят обявените в Информационния портал инструкции.
За успешна се счита тази регистрация за ползване на Информационния портал, при която регистриращото се лице (потребител на портала) получава потребителско име и парола за достъп до Информационния портал.
Достъпът до портала може да се осъществява през интернет, чрез браузър на Вашето крайно устройство.
Избраното потребителско име и получена парола след успешна регистрация се считат за данни, идентифициращи лицето и позволяващи на EVN да го верифицира, преди да получи достъп до Информационния портал. Ето защо Потребителят е длъжен да пази своите потребителско име и парола конфиденциално и да не ги преотстъпва на други лица.
Всяко ползване на потребителско име и парола, включително всички или всякакви действия, извършени от лице чрез конкретно потребителско име и парола, се считат за правно обвързващи (вкл. пораждащи правни последици) по отношение на лицето-получател на потребителското име и парола.
1.3. Поддържаният в уебсайта www.evn.bg информационен портал EVN Онлайн плюс (Порталът/ EVN Онлайн плюс) Ви дава възможност да използвате различни услуги и да достъпвате различни информационни ресурси по повод взаимоотношенията Ви с дружествата от групата EVN – напр. да платите сметка, да заявите сключването договор през Портала и други подобни според наличните в Портала функционалности. Когато заявявате сключване на договор през Портала, заявката и включените в нея данни се предоставят на и се обработват от съответното дружество от групата EVN – страна по заявения договор. Информация как всяко едно от дружествата от групата EVN обработва лични данни в отношенията си с Клиенти се съдържа в неговата декларация за поверителност. Декларациите за поверителност на отделните дружества от групата EVN са достъпни тук и е необходимо да се запознаете с тях.
1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията на Профил в Портала и при всяко заявяване на услуга през него, както и да ги поддържате такива. Вие се задължавате също така да не се представяте за други лица, както и да не извършвате действия от името на други лица, за които нямате необходимата и надлежна представителна власт. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате услугите, достъпни през Портала, до отстраняването ѝ. При регистрацията Ви в Портала и последващо заявяване на съответна услуга през него Вие следва да попълните всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма. В случай че не предоставите изискваните и означени като задължителни в съответната електронна форма данни или предоставите неверни данни, EVN -в качеството си на оператор на Портала, има право да откаже да Ви регистрира, да прекрати или спре поддържането на регистрацията Ви и достъпа Ви до Профила. В такива случаи съответно е възможно и да Ви бъде отказано изпълнението на подадена от Вас заявка за съответна услуга.
1.5. Когато извършвате действия от името на трето лице – Клиент (напр. заявявате сключването на договор през Портала или др. под.), Вие: (i) декларирате и гарантирате, че имате необходимата представителна власт да действате от името на това трето лице, (ii) при поискване или съобразно указанията в съответните електронни форми в Портала се задължавате да предоставите информация и документация, които удостоверяват представителната Ви власт, и (iii) се задължавате да предоставите на това лице цялата информация и документация, изпратена до Вас от страна на съответното дружество от групата EVN по повод извършените от Вас действия, включително, но не само – относно заявените от Вас услуги (договори, декларации за поверителност и др. под.). Вие разбирате и се задължавате да служите като точка за контакт в отношенията между съответното дружество от групата EVN и лицето, от чието име действате, като всяка информация и документация, изпратена до Вас, ще се счита за надлежно изпратена и сведена до вниманието на съответния Клиент, когото представлявате.
1.6. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия Профил с използване на Вашето Потребителско име и Парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите EVN в качеството му на оператор на Портала, в случай на неправомерен достъп до Вашия Профил или вероятност за такъв.
1.7. В случай на неизпълнение на някое от горепосочените задължения, Вие се задължавате да обезщетите EVN в качеството му на оператор на Портала или съответното друго дружество от групата EVN за всякакви вреди (претърпени загуби, пропуснати ползи, наложени административни санкции, сторени съдебни и адвокатски разноски и др. под.), които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението.
 
Страни
2. Страни по договорите при тези Общи условия са:
2.1. „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, ЕИК 200530627, ИН по ЗДДС: BG200530627, (наричано за краткост „EVN”) и
2.2. Всяко лице, което (лично или чрез свои пълномощник, или чрез представител по закон) извърши поредица от действия (юридически актове), включително предостави своето съгласие и приеме тези Общи условия, в резултат на които действия получи достъп до и ползва Информационния портал на EVN (наричан за краткост „Клиент“).
 
Представителство по пълномощие
3. EVN притежава също необходимата представителна власт (действа съобразно притежаваното от дружеството представителство по пълномощие от други дружества от групата на EVN в България) в правоотношенията с Клиентите, възникнали по силата на тези Общи условия.
4. EVN и Клиентът се съгласяват, че всяко изрично съгласие или съгласие, произтичащо от конклудентни действия (когато такова е допустимо от закон), предоставено от Клиент по силата на тези Общи условия или посредством предоставения достъп до и функционалности на Информационния портал, се счита също за валидно дадено съгласие (едностранно волеизявление) или постигнато споразумение със следните лица-дружества от групата на EVN в България:
4.1. „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: 4000 Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37;
4.2. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление: 4000 Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37.
 
Понятия и общи уговорки относно успешното регистриране на Профил в Портала и свързаните с това документи
5. В тези Общи условия и в свързаните с тях документи, използваните понятия ще имат следното значение:
5.1.Електронен документ“ означава електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014" или правното значение придадено на понятието електронен документ от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление.
5.2.Електронно изявление“ означава словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията, или правното значение придадено на понятието електронно изявление от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.
5.3. Автор на електронното изявление“ означава физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.
5.4. „Адресат на електронното изявление“ може да бъде лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма.
5.5. „Посредник при електронното изявление“ означава лице, което по възлагане от титуляря, автора или адресата изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление или извършва други услуги, свързани с него.
5.6.Електронен подпис“ означава електронен подпис, регламентиран по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, или правното значение придадено на понятието електронен подпис от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.
5.7.Усъвършенстван електронен подпис“ означава електронен подпис, регламентиран по смисъла на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014, или правното значение придадено на понятието усъвършенстван електронен подпис от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.
5.8. Квалифициран електронен подпис“ означава електронен подпис, регламентиран по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014, или правното значение придадено на понятието квалифициран електронен подпис от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.
5.9.Електронна поща“ означава електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.
5.10. "Електронна препратка" означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
5.11.EVN Онлайн плюс“ е част от технически и административно обособените и организирани дейности и функционалности наричани в тези Общи условия „Информационен портал“ или само „Портал“ и означава електронната среда, достъпна през Интернет, в която са поставени и функционално обвързани всички електронни документи или информационен ресурс на EVN, като и на дружества от групата на EVN в България, за които EVN притежава също необходимата представителна власт, с цел да се правят правнообвързващи електронни изявления съгласно действащото законодателство, които пораждат желаните от Страните правни последици;
5.12.Профил“ означава визуалното обективиране на набор от лични данни и информация или търговска информация, предоставени по волята и с изричното съгласие на лицето – физическо или юридическо, свързани с конкретен компютърен или онлайн потребител на електронната среда, обособена като Портала.
5.13.Регистриран потребител“ означава потребител, който е извършил от свое име (лично) или в качеството си на пълномощник всички необходими действия за създаване на Профил, включително, но не само – е предоставил по своя воля или в изпълнение на дадените му пълномощия изричното си съгласие за обработване на лични данни и информация или търговска информация във връзка с извършването на регистрация и получаването (създаването) на Профил.
 
II. ИЗРИЧНИ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ И СПОРАЗУМЕНИЯ

Регистрация и съгласие с Общите условия за ползване на уебсайта www.evn.bg. Изменение и срок на действие на Общите условия. Регистрация на Профил
6. За да регистрирате Профил в Портала, Вие следва да попълните електронната форма за регистрация, да отбележите полето „Съгласен съм с Общите условия за ползване на уебсайта www.evn.bg“ и полето „Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за правата ми съгласно действащото законодателство за защита на данните“ и да натиснете виртуалния бутон „Регистрация“. С извършването на посочените действия, Вие извършвате изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което сключвате договор с EVN в качеството си на оператор на Портала при тези Общи условия за ползване на уебсайта www.evn.bg и на функционалностите на Портала и декларирате, че: (i) сте запознат с тях; (ii) с Декларацията за поверителност на „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (iii) и с Декларацията за използване на „Бисквитки“/„Cookies“, приемате ги, съгласявате се с тях и се задължавате да ги спазвате.
Със записването му на съответен носител върху сървъра на EVN чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ.
7. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GTC.aspx, Неразделна част от Общите условия e Декларацията за поверителност на „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, достъпна в Интернет на адрес https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/DeclarationSC.aspx. Общите условия и Декларацията за поверителност са достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
8. С приемането на тези Общи условия на договорите за достъп до и ползване на Информационния портал по уговорения между страните тук начин Клиентът декларира, потвърждава и се съгласява, че:
8.1. Клиентът счита тези Общи условия на EVN за обвързващи и валидни по отношение на всяко правно действие и във всички правни отношения (включително, но не само, в договорните), възникващи, изменящи се или прекратяващи се между EVN и Клиента;
8.2. Всяко електронно изявление, извършено от Клиента към EVN или от EVN към Клиента, е правно валидно в отношенията между EVN и Клиента и обвързващо за двете страни.
8.3. Страните се съгласяват и приемат в отношенията си за уговорено, че:
(i) всеки използван (положен) от Клиента електронен подпис и/или усъвършенстван електронен подпис е с правна сила, равностойна на тази на саморъчния подпис;
(ii) така приравнената на саморъчен подпис правна сила на посочените електронни подписи се счита за изрично и недвусмислено уговорена в правните им отношения като страни по тези Общи условия или по отношение на всяка друга правна връзка (включително договорна), възникнала между страните или дружества от групата на EVN, за които EVN действа в качеството си на представител по пълномощие в правоотношенията с Клиентите.
8.4. Всяко ползване на електронна препратка, която функционално и/или логически е предвидена или се използва от EVN или Клиента, с цел да доведе до възникване на, изменение или прекратяване на правни отношения (включително, но не само, договорни), между EVN и Клиента, се счита за валидно извършено и обвързващо правно действие в отношенията между EVN и Клиента или Клиента и дружества от групата на EVN, годно да породи съответни на извършеното действие правни последици.
8.5. EVN има право едностранно да изменя или заменя:
(i) Тези Общи условия;
(ii) всяка информация или документи, разположени в Информационния портал;
(iii) услугите, предлагани на него.
9. Промени в общите условия или тяхната замяна влизат в сила от датата на публикуването им или от друга дата, изрично посочена от EVN.
10. За доставката на стоки или услуги от EVN или от дружества от групата на EVN в България, поискани от Клиента, при което могат да възникнат индивидуални договорни отношения с конкретен предмет, цени, срок на доставка и други условия, Клиентът ще получи и ще се запознае с конкретните условия на съответния договор. За приемането на всякакви договорни условия относно доставката на стоки или услуги, различни от отношенията, уреждани чрез Общи условия, Клиентът ще дава своето изрично съгласие (потвърждение).
11. Тези Общи условия обвързват Клиента за неопределен срок.

Защита на лични данни
12. Във връзка със спазване на законодателството, регламентиращо защитата на лични данни, EVN и Клиентът се съгласяват, че:
12.1. Клиентът е предоставил за обработване своите лични данни за следните конкретни цели:
12.1.1. да получава достъп до и да използва Информационния портал (включително цялата налична в него информация и документи);
12.1.2. да прави искания за или осъществява сключване, изменение или прекратяване на договори;
12.1.3. да предоставя или получава информация;
12.1.4. да бъде определяем (разпознаваем), с цел да реализира и гарантира свои правни интереси в отношенията с дружества от групата на EVN в България, включително да актуализира или изисква заличаване на свои лични данни.
12.2. Страните се съгласяват, че личните данни, включително и тези на техните представители или лица за контакт, ще се обработват само и единствено за целите на сключване на договора, изпълнение на процедурите по ПТЕЕ и договора или във връзка с информацията по договора, свързана с неговото изпълнение или прекратяването на неговото действие, като тези данни няма да се обработват за други цели.
12.3. Правните основания, въз основа на които се обработват лични данни от страна на EVN при използването на тази платформа и използването на предоставяните в нея услуги са изпълнение на договор и легитимен интерес. В тези случаи попада обработването на лични данни във връзка с Общите ни условия, договори за изкупуване на електрическа енергия, споразумения при разсрочено плащане и др.
12.4. Клиентът предоставя, а EVN или дружества от групата на EVN в България:
12.4.1. обработват, съхраняват и унищожават предоставените от клиента лични данни по предвидените от закона и вътрешните правила и способи;
12.4.2. обработва личните данни на Клиента за цели предхождащи сключването или реализиращи се след сключването на договори с Клиента, както и при условията по т. 2.1 от настоящите условия;
12.4.3. обработват личните данни на Клиента с цел спазването на задължения, вменени от закона на EVN или дружества от групата на EVN в България в качеството им на администратори на лични данни;
12.5. Видовете лични данни, които ще се използват от страна на EVN в качеството му на администратор са: Имена, ЕГН, пол, адрес, имейл, телефонен номер, клиентски номер, ИТН, подпис, IBAN, данни от пълномощни, данни от документи за собственост, консумация и др.
12.6. Клиентът има право в предвидените от закона случаи да поиска от EVN в качеството му на администратор на лични данни:
12.6.1. да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
12.6.2. да получи достъп до обработваните от EVN негови лични данни;
12.6.3. да поиска от EVN да коригира обработвани неточни лични данни;
12.6.4. да бъдат изтрити обработваните му лични данни („да бъде забравен“);
12.6.5. да бъде ограничено обработването на личните му данни..
12.7. В качеството си на администратор на лични данни EVN:
12.7.1. предприема необходимите технически и организационни мерки с цел защита на личните данни, съгласно разпоредбите на действащото законодателство;
12.7.2. обработва предоставените му от Клиентите лични данни съгласно разпоредбите на действащото законодателство и вътрешните правила;
12.7.3. се задължава да не предоставя поверената му информация в качеството му на администратор на лични данни на други лица, освен в изрично посочени в законодателството случаи.
12.8. Трети лица, на които може да са получатели на лични данни са свързани с предмета на дейност на EVN, например:
12.8.1. Трети страни, доставчици на услуги, включително свързани с Дружеството лица: EVN може да използва услугите на доставчици, за да обработи Вашите лични данни от името на дружеството. Това обработване на данни се прави с няколко цели, като например изпращане на маркетингови материали. Третите страни, доставчици на услуги,  ще бъдат обвързани от конфиденциални правила и не е позволено да използват Вашите лични данни за други цели.
12.8.2. Доставчици на методи за плащане и (други) финансови институции: Когато се изисква обработване на направено от Вас плащане, включително когато трябва да се възстановят платени от Ваша страна сума, EVN може да предостави част от информацията с доставчика на услугата за плащане и релевантни финансови институции, които да се заемат с тези процеси.
12.8.3. Компетентни органи: EVN разкрива лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да се разкрият лични данни с компетентните органи, за да се защитят права на дружеството или правата на трети лица.
12.9. Срок за съхранение на данни.
При съхраняване на лични данни Дружеството спазва регламентираните от приложимото законодателство срокове, а за случаите, в които няма определени срокове, Дружеството самостоятелно определя такива, като се ръководи от необходимостта и целите на събраните данни.
12.10. Право на жалба до надзорен орган
Ако считате, че обработването на Вашите лични данни, се прави в нарушение на приложимите нормативни разпоредби, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.
12.11. Пълната информация относно обработването на личните данни на Клиентите е налична в оповестените в информационния портал политики за поверителност на EVN (линк, ако е възможно), както и във всяко място за обслужване на клиенти.

III. УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ
 
Извършване на електронни изявления. Електронни документи и електронно подписване
13. Страните по тези Общи условия се споразумяват, че:
13.1. При регистрация в EVN Онлайн плюс и при последващо извършване на действия по заявяване на различни услуги чрез функционалностите на Портала, достъпни чрез Вашия Профил (плащане на сметки, заявяване на сключването на договори и т.н.), чрез попълване на съответните електронни форми, натискането на виртуални бутони или електронни препратки (линкове) и/или чрез въвеждане на различни кодове за верификация и потвърждение, които можете да получите на посочените от Вас при регистрацията Ви електронна поща или телефон, или в Профила си, Вие извършвате електронно изявление по смисъла на действащото законодателство, включително по смисъла на ЗЕДЕУУ, с което изразявате Вашата воля да се породят съответните правни последици – да приемете тези Общи условия, да заявите и впоследствие подпишете от името на Клиент съответен договор и др. под. под формата на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ.
13.2. В отношенията между Вас и EVN - в качеството си на оператор на Портала (при създаване на Профил в Портала), и в отношенията между Вас и представляван от Вас Клиент, от една страна, и съответното дружество от групата на EVN – страна по договор, от друга страна (при заявяване и сключване на различни видове договори през Портала), Вие се съгласявате авторството на електронните изявления да се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ. За избягване на всякакво съмнение, въвеждането на Потребителско име и Парола при достъп до Профила ще представляват способ за уникално идентифициране на Регистрирания потребител като автор при изпращането на електронни изявления към EVN в качеството си на оператор на Портала или към съответното друго дружество от групата EVN чрез Портала. Страните се съгласяват получаваните по този ред електронни изявления да се считат за подписани с обикновен електронен подпис, със силата на саморъчен подпис в отношенията между тях, по смисъла на чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ.
13.3. С приемане на Общите условия Вие се съгласявате комуникацията с Вас като Регистриран потребител по повод ползването на услугите през Портала да бъде осъществявана по електронен път, включително и чрез електронна поща, както и да бъдете адресат на електронни изявления от EVN в качеството си на оператор на Портала, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани чрез Портала, по електронна поща, кратки текстови съобщения (SMS), в рамките на Профила Ви или по друг начин.
13.4. EVN, респ. съответно дружество от групата EVN, може да съхранява в лог-файлове на своя сървър Вашия IP адрес, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането Ви като Регистриран потребител и възпроизвеждане на електронните Ви изявления (приемане на Общи условия; заявяване и сключване на договори; приемане на Декларации за поверителност и др. под.), в случай на възникване на правен спор или производство.
13.5. Независимо от изразеното между страните в предходните точки съгласие същите декларират и потвърждават своята воля, че:
13.5.1. всяка от тях или техни представители, която прави електронно изявление (наричано също само „изявление“) в писмена електронна форма, позволяваща да бъде съхранена като електронен документ (т.е. като  съдържание, съхранявано в електронна форма и по-специално като текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис) се съгласява, че е автор (титуляр) на електронното изявление, с извършването на което се счита, че съответната страна:
13.5.1.1. е извършила от свое име електронното изявление в качеството си на физическо лице или действа в качеството си на пълномощник на лицето, от чието име се прави електронното изявление;
13.5.1.2. всяко направено от съответната страна действие (включително, но не само – изявление (декларация) за получена или предоставена информация или дадено съгласие) се счита за конкретно изразена воля от страна на същата тази страна (включително – за извършено правнообвързващо действие), годна да породи правни последици (включително, но не само – да породи, измени или прекрати права и задължения (правни отношения);
13.5.1.3. е автор (титуляр) на всяко електронно изявление, извършено от съответната страна чрез действия или бездействия, които:
(i) дават достатъчна информация за лични данни, позволяващи идентифицирането или верифицирането на самоличността на съответната страна;
(ii) способстват за определянето на самоличността на съответната страна (вкл. чрез опосредените действия на трети лица, ако има такива);
(iii) позволяват чрез събирането на публично достъпни данни или такива, предоставени от лицето (Клиент или пълномощник), да се идентифицира или верифицира самоличността на съответното лице (вкл. страна по договор) и свързаните с него лични данни посредством личните данни, събрани по всякакви допустими от закона способи.
13.5.2. За целите на правните отношения, възникнали между страните по тези Общи условия, същите се съгласяват, че са адресати на всяко електронното изявление, което едната страна е изпратила, а другата е получила като изявление в електронна форма.
13.5.3. Електронните изявления, извършени от страните по тези Общи условия посредством технически функционалности на Информационния портал и потвърдени чрез потребителското име и парола, създадени от Клиента, ще имат валидност като със саморъчен подпис съгласно Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги във връзка с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета или всяко друго българско или европейско законодателство, регламентиращо валидността на видовете електронни изявления, представляващи подписи.
13.5.4. Страните по тези Общи условия, извършили електронно изявление (включително - подписали документ или направили едностранно писмено електронно изявление) чрез създаването и изпращането му посредством функционалности на Информационния портал, се съгласяват, че:
13.5.5. са авторите както на електронните подписи, положени върху този документ, така и на всеки подписан от тях електронен документът, който електронен документ е създаден, има правно действие и предизвиква правни последици в отношенията им, включително, но не само, когато лицата подписват електронни документи, с които:
(i) се постига съглашение между две или повече лица или
(ii) се прави едностранно писмено изявление относно факти, обстоятелства и свързаната с тях воля на подписващото/ите лице/а.
13.5.6. правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис в отношенията им е равностойна на тази на саморъчния подпис така, както законът е приравнил квалифицирания електронен подпис на саморъчния;
13.5.7. изразеното от тях съгласие е направено по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, както и на нормативни актове, които изменят, заменят или се приемат във връзка с прилагането на посочения регламент и закон.
13.5.8. извършените от страните електрони изявления са валидни при изпращането им, съответно – при получаването им, на едностранно посочени от или уговорените между страните електронни системи като примерно - електронни пощенски кутии (включително, но не само, в случаите когато, пощенските кутии са интегрирани като част от функционалността на „Информационния портал“).
 
Право на отказ
(Уговорка (условие): текстовете на настоящата точка за право на отказ се прилагат само за Клиенти – физически лица, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителя („ЗЗП“)
14. EVN информира Клиента, че:
14.1. Клиент, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключен по реда на тези Общи условия договор от разстояние, като уведоми EVN, за своя отказ в писмена (включително и в електронна) форма в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
14.2. За упражняване на правото на отказ Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ (приложение към съответния договор), или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от съответния договор.
14.3. При упражняване на правото на отказ EVN е длъжно да възстанови всички плащания, които е получило от Клиента по съответния договор (ако има такива), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на отказа. Ако преди упражняването на правото на отказ, Клиентът е направил искане изпълнението на съответния договор да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Клиентът дължи пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено по съответния договор до момента, в който е уведомил EVN за упражняване правото на отказ.
14.4. Възстановяването на плащанията, извършени от Клиента, се извършва като се използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция.
14.5. Когато Клиентът желае изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, той има възможност да изрази изрично желание за това чрез отбелязване в полето „Съгласен съм изпълнението на Договора да започне преди изтичането на 14-дневния срок за упражняване на правото на отказ.“ в съответната форма за заявяване на договора в EVN Онлайн плюс. За избягване на всякакво съмнение, започването на изпълнението на договора означава предприемане на съответни правни и/или фактически действия от страна на съответното дружество от групата на EVN – страна по договора, респ. иницииране на уредени в законодателството процедури (например: при направено искане за доставка на електрическа енергия това са фактическите и правни действия, свързани с осигуряването на доставка на електрическа енергия. Реалното доставяне на електрическа енергия към обекта на Клиента се осъществява в сроковете, установени в съответния договор с Клиента и в приложимото законодателство.
14.6. Клиентът е информиран и потвърждава, че, ако не изрази изрично желание изпълнението на съответния договор да започне преди изтичане на 14-дневния срок за упражняване правото на отказ, за което Клиентът е информиран съгласно тези Общо условия, предприемането на съответните правни и/или фактически стъпки по снабдяването на Клиента с електрическа енергия ще започна след изтичане на посочения 14-дневен срок за отказ.
 
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 
Промяна, ограничаване или преустановяване на достъпа. Отговорности.
15. EVN има право:
(i) да променя достъпа на Клиента до Информационния портал, включително – начина за достъп и регистрация;
(ii) да ограничава временно по отношение на Клиента функционалности или съдържанието на информация или документи, намиращи се на Информационния портал в случаи на технически затруднения или непреодолима сила, препятстващи достъпа до или функционирането на Информационния портал;
(iii) да преустанови окончателно достъпа до Информационния портал за отделни или всички Клиенти.
16. По отношение на конкретен Клиент EVN има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Информационния портал в следните случаи:
16.1. Установено е или основателно може да се предположи, че Клиентът разпространява посредством Информационния портал съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско или друго съдържание, което е забранено от закона или разпространението му е недопустимо съобразно общоприетите норми на морала;
16.2. Установено е или основателно може да се предположи, че Клиентът:
(i) нарушава законите в Република България или международни актове, по които Република България е страна;
(ii) накърнява със свои  действия права, причинява вреди или накърнява доброто име на EVN или на други лица;
(iii) извършва действия, с които  застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори.
17. Ограничаването или прекратяването на достъпа на Клиента до Информационния портал не води до изменение или прекратяване на други правни отношенията, възникнали между Клиента или EVN и други дружества от групата на EVN в България.
18. EVN не носи отговорност пред Потребителя за вреди (включително – претърпени загуби или пропуснати ползи), които биха могли да възникнат като следствие от ползването на или преустановяването на достъпа до Информационния портал.
19. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на Информационния портал, да заличи регистрацията си и да изиска унищожаване на всички и всякакви данни, съхранени върху информационните системи на EVN като част от функционалностите на Информационните системи.
20. EVN не носи отговорност:
(i) за функционалността или съдържанието на интернет страници, към които препращат връзки на Информационния портал;
(ii) при нарушения на работоспособността или процеса на предоставяне, свързани с програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, в резултата на което Клиентът не може да ползва частично или напълно Информационния портал.
21. EVN не носи отговорност за осъществен достъп до Информационния портал от неоторизирани лица, по вина на Клиента, вследствие на неправилно или небрежно боравене със системата или предоставяне на уникалните фактори за идентификация на трети лица от страна на Клиента.
22. EVN поддържа архив на всяка обменена с Клиента информация и документи (включително кореспонденция чрез електронни пощи ), в това число също и на всички негови волеизявления, направени пред EVN чрез или извън Информационния портал (включително чрез системи или методи за електронно идентифициране, използвани от EVN или лице, явяващо се Посредник при електронното изявление). В случай че възникне спор между EVN и Клиент, архивираните данни за всяко волеизявление на страните, информация и електронни документи ще се разглеждат като доказателства за възникнали факти и обстоятелства в отношенията между страните.
 
Интелектуална собственост
23. Използването на обекти на интелектуалната собственост от страна на Клиенти, намиращи се на Информационния портал, е забранено, а предоставянето на права за ползване може да стане само по предвидения от закона ред, включително – със знанието и съгласието на EVN.
24. EVN предоставя на Клиентите единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване на функционалности, информация или документи, съдържащи се на Информационния портал.
 
Приложимо право и спорове
25. За всички неуредени от тези Общи условия въпроси се прилага законодателството на Република България.
26. Споровете, възникнали между EVN и Клиента, се решават чрез преговори. Клиентът има право да предложи алтернативни способи за решаване на конкретен спор (включително чрез медиация), в случай че при преговорите не се постигне споразумение между страните.
27. В случай че извънсъдебното решаване на спора между EVN и Клиента се окаже невъзможно, то спорът се отнася за решаване до компетентния съд, като приложимо е българското законодателство.

Настоящите общи условия влизат в сила от 05.11.2021 г.

Внимание: За да използва услугите, Потребителят следва да си осигури достъп до Интернет, като си осигури необходимото за това оборудване, включително компютър, модем или друго техническо средство за достъп до Интернет мрежата, като заплати необходимите за този достъп разходи.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден