Scroll to top

В последните години все повече усещаме, че недоброто състояние на сградите, в които живеем, започва да се отразява на семейния ни бюджет. Подобряването на енергийното потребление на жилищната сграда гарантира не само по-голям комфорт, но и значително спестява разходите за електро- и топлоенергия.

Независимо дали в блока решите да участвате в европейска програма за саниране на сграда или сами да го финансирате, една от първите стъпки за изпълнение е да поръчате обследване за енергийна ефективност.

Какво представлява услугата?

Обследването за енергийна ефективност има за цел да установи настоящето ниво на потребление на енергия в сградата и причините за евентуални енергийни загуби. Въз основа на тези данни се препоръчват конкретни енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност.

След обследването се издава сертификат за енергийните характеристики на сградата.

Услугата „Обследването за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“ помага на теб и съседите ти при взимането на решение в какви мерки за подобряване на състоянието на сградата и нейните инсталации да се инвестира.

За кого е подходяща услугата?

Обследването и сертифицирането е изключително полезна услуга за тези от вас, които планират енергийно обновяване на жилищна сграда.

Този тип анализ и доклад за енергийното потребление е задължителна част от документацията за кандидатстване в програми за енергийно саниране.

Повече информация за стъпките при кандидатстване по програма за енергийно обновяване и саниране можеш да видиш тук.

Какво точно включва услугата?

Обследването за енергийна ефективност и сертифициране на сгради е пакетна услуга, която се извършва след сключване на договор между поръчителя (упълномощено лице по смисъла на Закона за управление на етажна собственост) и EVN.

Етап 1 – обследване за енергийна ефективност

Обследването за енергийна ефективност има за цел да:

 • установи нивото на потребление на енергия;
 • определи специфичните възможности за намаляване на енергопотреблението;
 • препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Обследването на сгради се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 43, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и са вписани в регистъра по чл. 44 от същия закон.

След обследването разполагаш с актуалното състояние на сградата и знаеш точно:

 • строителните и топлофизични характеристики на конструкцията;
 • състоянието на системите за осигуряване на микроклимата и енергопотреблението;
 • баланса на енергийните разходи и базовата линия на потребление;
 • съответствието на показателите за специфичен разход на енергия с референтните стойности;
 • възможните енергоспестяващи мерки и размера на спестявания;
 • стойността на необходимите инвестиции и срока на откупуването им;
 • актуалния енергиен клас на сградата и очаквания след прилагане на мерките.

Резултатът от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме по образец, съгласно Наредба Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.

Етап 2 – сертифициране

Сертифицирането на сгради се извършва след обследването за енергийна ефективност и има за цел чрез документ да удостовери:

 • актуалното състояние на енергийно потребление;
 • енергийните характеристики на сградата и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление.
 • Той съдържа подробна информация за специфичното потребление на енергия в сградата, за нейния „енергиен клас”, както и технико-икономическа оценка на подходящи енергоспестяващи мерки, с включени прогнозни срокове за възвръщаемост на инвестициите.

Сертификатът се издава по образец, съгласно приложение № 3 от Наредба Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата е документ, който може да се променя периодично. Той се актуализира винаги след извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности.
 
Класове на енергопотребление
Сертификатът съдържа енергийни характеристики с клас на енергопотребление от А до G и срок на валидност до 10 години.

Клас на енергопотребление на сградата Срок на освобождаване от
данък сгради 1
Скала на енергопотребление Въведена в експлоатация Сгради без ВЕИ Сгради с ВЕИ
В до 2005 г. 7 години 10 години
С до 1990 г.
С до 2005 г. 3 години 5 години
D до 1990 г.

1Срокът за освобождаване от данък сгради започва да тече от началото на годината, следваща годината на издаване на сертификата, съгласно Закона за местни данъци и такси.

Какво получавате след изпълнение на услугата?

След изпълнение на услугата предоставяме:

 • подробен доклад с резултати от обследването (на хартиен и дигитален носител),
 • резюме на доклада (на хартиен и дигитален носител),
 • сертификат за енергийни характеристики (на хартиен и дигитален носител),
 • безплатно консултиране от специалист на EVN България при приемане на резултатите.

Поръчителят приема резултатите от обследването с протокол и в срок от 7 (седем) дни изпраща в Агенцията за устойчиво енергийно развитие:

 1. заверено копие на резюмето на хартиен и дигитален носител,
 2. заверено копие на протокола,
 3. заверено копие на доклада на хартиен и дигитален носител,
 4. заверено копие на сертификата, придружено от оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43, ал. 4, 6 от ЗЕЕ.

Заявка при участие в програма за енергийно обновяване и саниране на сграда

В този случай ти и твоите съседи първо трябва да регистрирате сдружение на собствениците, което получава ЕИК и да изберете негов управител или пълномощник, който да ви представлява пред фирми и институции.
Избраният представител е човекът, който подава заявлението за изготвяне на договор за услугата.


Заявка на услугата за лични нужди

Услугата може да се заяви от упълномощено лице по смисъла на Закона за управление на етажна собственост.

Необходими документи при подаване на заявка
Заявителят на услугата е необходимо да предостави следната информация при заявка на услугата:

 • документ за самоличност;
 • нотариално заверено пълномощно или протокол с решение от общото събрание, на собствениците в сградата (ако представлява етажната собственост);/ документ за собственост;
 • точен административен адрес на сградата;
 • справка за енергийно потребление за 3 годишен период (EVN предоставя такава услуга под името Инфо Тотал);
 • електронен адрес за получаване на данните.

Обследване на сгради можеш да заявиш лично в EVN Офис или на имейл [email protected] и телефон 0700 1 7777, ако притежаваш ПУК код от EVN за идентификация. (Научи как да получиш ПУК код от EVN в често задаваните въпроси.)

Ценa, получаване и плащане

Цената на услугата е индивидуална за всяка сграда и се формира от фактори като местоположение, РЗП, методи за охлаждане/ отопление в сградата, технически характеристики и т.н. Информация за цената на услугата получавате в договора.

След заявяване на услугата сътрудник на EVN се свързва с поръчителя и се подписва двустранен договор за извършване на услугата. Изготвянето на анализите и докладите по енергийното обследване се извършват в рамките на 40 дни след подписването на договора.

При предаване на доклада и сертификата за обследване клиентът подписва приемо-предавателен протокол за предадения пакет с документи. Въз основа на приемо-предавателния протокол EVN издава фактура, която клиентът трябва да заплати в рамките на 7-дневен срок. (Виж тук всички начини за плащане към EVN.)

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден