EVN Bulgaria


За клиенти на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД

  • Уведомление до клиентите, чието снабдяване с електрическа енергия ще бъде преустановено по инициатива на ЕВН ЕС (чл. 38з от ЗЕ) – изтегли
  • Безплатно известяване за дължими суми за доставена електрическа енергия и предстоящо преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по инициатива на ЕВН ЕС чрез SMS или електронна поща – научете повече на този линк
  • Уведомление до клиентите с отчетената консумация на електрическа шестмесечието на текущата година, която е по-висока с над 50% от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година (чл. 38е от ЗЕ) – изтегли
  • Информация по чл. 38б от ЗЕ  – изтегли


За клиенти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД

  • Информация по чл. 38б от ЗЕ – изтегли
  • Информация за планирани прекъсвания на снабдяването с електрическа енергия – линк 


За клиенти на ЕВН България Топлофикация ЕАД

  • Информация по чл. 38б от ЗЕ – изтегли 
  • Информация за планирани прекъсвания на снабдяването с топлинна енергия – линк

Документи

Наредба за топлоснабдяването

Наредба № 16-334 от 6.04.2007г. за топлоснабдяването