Scroll to top

Тъй като сигурността и спазването на признатите от закона права и свободи на кандидатите за работа са изключително важни за нас, ние поставяме защитата на личните Ви данни сред нашите приоритети.

Тази декларация за поверителност („Декларация“) описва начина, по който обработваме Вашите лични данни, и съдържа предвидената информация, която следва да се предоставя от дружествата от групата на EVN България в качеството им на администратори на лични данни, съгласно Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламента“).

Тази декларация за поверителност е приложима при всички случаи, в които събираме лични данни на кандидати за работа (като например при получаване на документи на кариерни форуми, през сайтове за свободни позиции или при инициативно кандидатстване).

Актуалност и промени в декларацията
С цел актуалност на декларацията спрямо изискванията на приложимата европейска и национална рамка документът е възможно да претърпи промени. Можете да се запознаете с последните промени в декларацията на интранет страниците на дружествата: www.evn.bg, www.elyug.bg и www.evn-trading.com/.
Последна актуализация: 01.06.2023 г.

Данни за администраторите на лични данни
„Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК: 115552190,
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 37.
Данни за лицето по защита на личните данни: Иван Манахилов, имейл: [email protected]

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК: 123526430,
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37.
Данни за лицето по защита на личните данни: Елена Вълчева, имейл: [email protected]

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК: 115016602,
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37.
Данни за лицето по защита на личните данни: Елена Вълчева, имейл: [email protected]

„ЕВН Център за услуги“ ЕООД, ЕИК: 200530627,
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37.
Данни за лицето по защита на личните данни: Елена Вълчева, имейл: [email protected]

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, ЕИК: 175370769,
Адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14.
Данни за лицето по защита на личните данни: Елена Вълчева, имейл: [email protected]

„ЕВН България“ ЕАД, ЕИК: 131329518,
Адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14;.
Данни за лицето по защита на личните данни: Елена Вълчева, имейл: [email protected]

„ЕВН България Ренюъбълс“ ЕООД, ЕИК:, 200335716,
Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 37.
Данни за длъжностното лице по защита на данните: Елена Вълчева, имейл: [email protected]


Цели и правно основание за обработването на лични данни
Дружествата обработват лични данни на кандидати за работа за целите на текущ подбор по обявени позиции, при друг подбор, както и при инициативно кандидатстване.
Предприемане на стъпки по искане от субекта на данните преди сключването на договор: При обявени отворени позиции, както и при инициативно кандидатстване събираме и използваме личните Ви данни на основание предприемане на стъпки от Ваша страна за сключване на договор със съответно дружество от групата на EVN България като работодател.
Съгласие: Възможно е да разчитаме на Вашето съгласие да събираме и използваме личната Ви информация за друг подбор цели, като е важно да знаете, че можете да оттеглите даденото съгласие по всяко време на имейл [email protected].
Възможно е дружествата да обработват лични данни и на останалите, предвидени в Регламента, правни основания.


Видове лични данни, събирани от дружествата
Дружествата обработват само необходимия набор от лични данни за всеки отделен случай, свързан с подбора на персонал. Това са данни от Вашата автобиография, мотивационно писмо и други документи, които ни предоставяте. В тях се съдържа информация за имена, пол, националност, телефонен номер, адрес, имейл, трудов стаж, лични интереси и постижения, подпис и други.

Можете да получите конкретна информация за това какви Ваши лични данни обработваме, като подадете заявление с такова искане до едно или повече дружества.

* Дружествата нямат право да обработват информация и документи, свързани със здравето и социалния статус на кандидати за работа или на други свързани с тях лица. Уведомяваме Ви, че унищожаваме всички приложени документи за този статус и Ви молим занапред да не ни изпращате или да не подавате такива на място при нас. При комуникация по телефон или имейл не изискваме такава информация от Вас и Ви молим да не я предоставяте под никаква форма.


Категории получатели на Вашите данни
Трети страни, доставчици на услуги, включително свързани с дружествата лица:
Ние може да използваме услугите на доставчици, за да обработят Вашите лични данни от наше име. Това обработване на данни се прави с няколко цели, като например оценка на получената информация. Третите страни, доставчици на услуги, ще бъдат обвързани от конфиденциални правила и не е позволено да използват Вашите лични данни за други цели.
На подизпълнители на Дружеството, които са обработващи лични данни: Обработващите лични данни извършват обработването, съгласно сключен с Дружеството договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора. Предаването на данните се извършва и осъществява с цел набиране и подбор на персонал. Дружеството използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.


За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
Срокът на съхранение на Вашата информация при нас е 6 (шест) месеца след приключване на подбора. Срокът на съхранение на личните данни по постъпили при нас инициативни кандидатури е 6 (шест) месеца от получаването им.


Какви действия по съхраняване и защита на Вашите лични данни прилагат дружествата
В съответствие с действащата нормативна рамка, ние спазваме необходимите процедури, за да обработваме личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.


Вашите права във връзка с предоставените ни лични данни
Право на достъп до обработваните за Вас лични данни

Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така – да получите достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването
 • категориите лични данни
 • получателите / категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни
 • предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, или критериите, използвани за определянето на този срок
 • източника на личните данни
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Имате право на копие от личните данни, които са в процес на обработване, но за допълнителни копия, дружествата могат да наложат разумна такса


Право на коригиране
Като субект на данни имате право да поискате от дружествата  да коригират неточните Ваши лични данни или да декларирате промяна или допълване на предоставените вече такива.


Право на изтриване (право „да бъдеш забравен")
Имате право да поискате от дружествата да изтрият свързаните с Вас лични данни стига някое от посочените по-долу основания да е налице:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • оттеглили сте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго законово основание за обработването;
 • възразили сте срещу обработването по предвидения начин в предвидените случаи
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение

Правото не се прилага, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, за изпълнението на задача от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването
Имате право да искате от дружествата ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато:

 • оспорвате точността на личните данни;

 • смятате обработването за неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • дружествата не се нуждаят повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на преносимост на данните
Имате право да получите Вашите лични данни, които сте предоставили на дружествата, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърли тези данни на друго дружество когато:

 • обработването им е основано на съгласие или на договорно задължение, и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от дружествата към друг администратор, когато това е технически осъществимо и не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение срещу обработването на лични данни
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато дружествата ги обработват на основание:

 • изпълнение на задача от обществен интерес или
 • за целите на легитимните интереси на дружествата;

Дружествата прекратяват обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването.

Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас, освен ако решението:

 • е необходимо за сключването или изпълнението на договор с Вас;
 • е разрешено съгласно закона;
 • се основава на изричното Ви съгласие.

Право на жалба до надзорен орган
Ако считате, че обработването на Вашите лични данни, се прави в нарушение на приложимите нормативни разпоредби, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

Тази декларация е част от общата декларация за поверителност на дружествата към сътрудниците, с която се запознават всички при започване на работа.
 

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден