Scroll to top
29.05.2024 г.

Уточнение във връзка с Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.01.24 г. до 30.06.24 г.

 

Във връзка с Програма за компенсиране на разходи на крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г., одобрена с Решение № 294 на Министерски съвет от 23.04.2024 г., уточняваме следното:

Небитови клиенти със сключен договор за доставка на електрическа енергия с „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, които са правоимащи лица по Програмата, от групата небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г и 41б от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ), във връзка с § 3, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (детски градини, детските ясли и яслени групи, училища (частни, държавни и общински), детски спортни школи, читалища, молитвени домове, храмове и манастири на регистрирани вероизповедания), следва да декларират това, като попълнят, подпишат и изпратят приложената декларация на имейл [email protected].

Файла може да подпишете с квалифициран електронен подпис. В случай че подписвате разпечатана на хартия декларация, моля да запишете „Вярно с оригинала“, след което може да ни изпратите сканирано/снимано копие.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден