Scroll to top

Смело можем да твърдим, че от позицията на опита и професионализма, наложихме инфрачервената термография като ефикасен метод за обследване на техническото състояние на обекти и оборудване от технологичната инфраструктура в различни сфери на индустрията и услугите. Термографията предлага широк спектър от възможности за безконтактен мониторинг, контрол и диагностика на съоръженията без прекъсване на производствените процеси и при безопасни условия на работа.
 

С термографската диагностика се предоставя надеждна информация за експлоатационното състояние на оборудването и технологичните процеси, откриват се отклонения от нормалните режими на работа, локализират се повреди по съоръженията и технологичните линии. Всичко това пести Вашето време и средства за ненужни ремонти!

Защо да изберете EVN?

 1. Нашите експерти са с доказан опит в областта на енергийната ефективност и притежават европейски сертификат по термография.

 2. Разполагаме с модерна инфрачервена камера, марка Flir – лидер на пазара при термовизионните камери.

 3. Предлагаме оптимално изследване и консултиране, съобразено с Вашите потребности.

Термографска диагностика на:

Термографската диагностика на подземни топлопроводи

Термографската диагностика на подземни топлопроводи е правилният избор за:

 • собственици на топлопреносни мрежи за отопление и/или индустриални нужди,
 • инвеститори при оценка на терени, проектиране и изграждане на подземна инфраструктура.

С помощта на термографска камера се определя средната повърхностна температура над трасето с отчитане спецификата на терена, температурите на външния въздух и топлоносителя. Експертният анализ на термограмите осигурява възможности за точно проследяване на границите на температурен преход и откриване на места по трасето с екстремно висока температура.
 
Термографската диагностика предоставя надеждна информация за:

 • идентифициране и маркиране на трасета,
 • локализиране и маркиране на проблемни зони с потенциален разлив на топлоносител.

Термографското обследване е последвано от предоставяне на подробен доклад. В него са включени термографски изображения, фотоснимки и детайлен анализ на енергийното състояние. Докладът включва и препоръки с възможни последващи мерки по отстраняване на констатираните дефекти.

Термографската диагностика на подземни топлопроводи се изпълнява целогодишно в присъствието на заявителя или на негов представител. Услугата се извършва при оптимални метеорологични условия – без валежи, силен вятър, пряка слънчева светлина или мъгла. Необходимо е съпровождащото лице да осигури достъп до повърхността на обследвания терен.


За извършената услуга EVN Топлофикация предоставя протокол и издава фактура в съответствие с ценоразписа с услуги.

 
Термографска диагностика на подземен топлопровод Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
за участък с дължина до 100 м 380,00 76,00 456,00
за всеки следващ участък от топлопровода
с дължина до 100 м
245,00 49,00 294,00

Фактурата се изпраща по посочения в заявлението начин и се заплаща в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

 

Термографска диагностика на силози или резервоари

Термографската диагностика предоставя широки възможности за безконтактно изследване на специфични параметри на силози за съхранение на зърнени храни и фуражи, както и на резервоари за нехранителни вещества и флуиди.

Собствениците и ползвателите на метални силози без системи за термичен контрол на съдържанието след термографско изследване получават точна и полезна информация за:

 • нивото на запълване на съоръжението,
 • местата с повишена влажност на съдържанието. 

За собствениците на монолитни силози е важно да са сигурни, че съоръжението поддържа постоянна температура на вътрешния обем. При продължително излагане на висока вътрешна влажност, както и под въздействието на външните атмосферни условия (слънце, дъжд, вятър), мазилката на стената на силоза се напуква или отлепва, което води до повишаване на нивото на топлообмен в тези участъци.

С помощта на термографската диагностика се предоставя надеждна информация за:

 • участъците от външната мазилка с влошена адхезия и влага,
 • състояние на врати за достъп и отвори за естествена вентилация. 

Термографската диагностика на резервоари и силози за нехранителни вещества и течности е ефикасен метод за мониторинг и контрол на:

 • нивото на запълване на съоръжението и проверка на системите за измерване,
 • наличието и нивата на различни фракции от флуида, пяна, наслоявания и утайки,
 • наличието на механични пукнатини или шупли в стените.

Термографското обследване е последвано от предоставяне на подробен доклад. В него са включени термографски изображения, фотоснимки и детайлен анализ на енергийното състояние. Докладът включва и препоръки с възможни последващи мерки по отстраняване на констатираните дефекти.

Термографията на силози и резервоари се изпълнява целогодишно, в присъствието на заявителя или на негов представител. Услугата се извършва вечер или рано сутрин, при оптимални метеорологични условия – без валежи, силен вятър или мъгла.

За извършената услуга EVN Топлофикация предоставя протокол и издава фактура в съответствие с ценоразписа с услуги.

Термографска диагностика на
силози или резервоари
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
за 1 (един) силоз или резервоар 350,00 70,00 420,00
за всеки следващ силоз или резервоар
на обекта
215,00 43,00 258,00

Фактурата се изпраща по посочения в заявлението начин и се заплаща в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.
 

Термографска диагностика на открити басейни

Изграждането на басейн върху участък с нестабилна основа, оставянето на неравности по стените и дъното му, както и нарушаването на херметичността на системата за пълнене и празнене са сигурни предпоставки за високи загуби на вода от съоръжението. Разработихме бърз, неинвазивен и ефективен метод за диагностика на открити басейни.

С помощта на термографска диагностика е възможно ефикасното откриване на скрити пукнатини по конструкцията и околните площадки. Методът за заснемане се основава на разликите между температурните капацитети на твърдите и течните вещества. Необходимо е създаването на експериментални условия за предизвикване на топлинен преход чрез третиране на потенциалните проблемни зони с топла вода, заснемане и експертен анализ на различните скорости на топлинен пренос през водата и ограждащите елементи.

Ако сте собственик или ползвател на открити басейни или аквапаркове, след термографската диагностика ще разполагате с надеждна информация за:

 • локализираните зони с висока влажност по стени,  дъно и прилежащи терени,
 • местата на скрити пукнатини по стени и дъно като потенциални причини за загуба на вода,
 • неравностите по терена, причинени от корени на дървета или от повишено ниво на подпочвени води,
 • херметичността на възлите от системите за пълнене и изпразване на басейните.

Термографското обследване е последвано от предоставяне на подробен доклад. В него са включени термографски изображения, фотоснимки и детайлен анализ на енергийното състояние. Докладът включва и препоръки с възможни последващи мерки по отстраняване на констатираните дефекти.
 

Термографията на открити басейни се изпълнява сезонно, през периода април – декември. Заснемането се извършва в присъствието на заявителя или на негов представител. Необходимо е да се осигури достъп до басейна, техническите помещения за неговото обслужване и прилежащия терен. Предоставянето на техническа документация от изграждането и експлоатацията на басейна е препоръчително. За изследване на скрити пукнатини по стени и дъно е необходимо предварително изпразване на съоръжението.


За извършената услуга EVN Топлофикация предоставя протокол и издава фактура в съответствие с ценоразписа с услуги.
 

Термографска диагностика на
открити басейни
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
за 1 (един) открит басейн 440,00 88,00 528,00
за всеки следващ открит басейн на обекта 315,00 63,00 378,00

Фактурата се изпраща по посочения в заявлението начин и се заплаща в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.
 

Термографска диагностика на хладилни камери

Ефективната експлоатация на промишлени хладилни камери се свързва с устойчивото поддържане на предвидените по проект показатели за температура и влажност на вътрешния обем и необходимите за климатизацията количества енергия.

В случаите, когато топлоизолацията на ограждащите елементи на камерата е с ниско термично съпротивление в определени зони или херметичността е нарушена около врати и вентилационни отвори, част от топлинната (студовата) енергия се губи от вътрешния обем, което води до допълнителни енергийни разходи за поддържане на зададените режими.

С помощта на термографска диагностика без прекъсване на технологичния процес успешно се локализират проблеми в конструкцията и изолацията с високи загуби на енергия. Ако сте собственик или ползвател на хладилни камери, след термографското обследване ще разполагате с надеждна информация за:

 • състоянието на топлоизолацията и проблемните участъци с по-ниско термично съпротивление,
 • състоянието на уплътненията на вратите и проблемните зони с повишена ексфилтрация на въздух от вътрешния обем,
 • наличието на външни източници на топлина, влияещи върху топлинното натоварване на ограждащите елементи.

Термографското обследване е последвано от предоставяне на подробен доклад. В него са включени термографски изображения, фотоснимки и детайлен анализ на енергийното състояние. Докладът включва и препоръки с възможни последващи мерки по отстраняване на констатираните дефекти.

Термографията на хладилни камери се изпълнява целогодишно, в присъствието на заявителя или на негов представител. Услугата се извършва при оптимални метеорологични условия – без валежи, силен вятър или мъгла. Необходимо е съпровождащото лице да осигури достъп до външната повърхност на ограждащите стени на хладилните камери, попадащи в обхвата на обследването.


За извършената услуга EVN Топлофикация предоставя протокол и издава фактура в съответствие с ценоразписа с услуги.
 

Термографска диагностика на хладилни камери Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
за 1 (една) хладилна камера 410,00 82,00 492,00
за всяка следваща хладилна камера на обекта 275,00 55,00 330,00

Фактурата се изпраща по посочения в заявлението начин и се заплаща в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.
 

Термографска диагностика на електросъоръжения/табла

Услугата е насочена към специфичните особености на електросъоръжения и табла,  предлагайки професионално и прецизно обследване на актуалното състояние на вътрешното им оборудване. Използваният метод за безконтактен и безразрушителен контрол над работата на електрически съоръжения под напрежение дава безценна възможност за превантивна инспекция и безопасна работа в потенциално опасна среда.

Дейностите по термографска диагностика на електросъоръжения/табла се изразяват в:

 • измерване на температурата на всички елементи от оборудването на елкетросъоръжението - тоководещи шини, кабели, изолатори, превключватели и разединители, защитна апаратура, предпазители и други,
 • откриване на места по оборудването с повишено или екстремно топлинно излъчване като резултат от пределно натоварване, асиметрия между фазите или механични проблеми в точките на присъединяване,
 • диагностика без изключване на електросъоръжението/таблото. 

След термографското заснемане Вие ще знаете дали:

 • е застрашена работата на някои елементи от прегряване и прекъсване, вследствие на прекомерно термично натоварване и наличие на разхлабени връзки и/или лоши контактни съединения,
 • има потенциално опасни зони с натрупване на влага, която би могла да доведе до евентуални къси съединения, спиране на работата на цялото съоръжение и материални щети.
Термографското обследване е последвано от предоставяне на подробен доклад. В него са включени термографски изображения, фотоснимки и детайлен анализ на енергийното състояние. Докладът включва и препоръки с възможни последващи мерки по отстраняване на констатираните дефекти. Термографията на електросъоръжения/табла е подходяща и за абонаментна поддръжка.

При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Термографията на електросъоръжения/табла се извършва целогодишно.


За извършената услуга EVN Топлофикация предоставя протокол и издава фактура в съответствие с ценоразписа с услуги.
 

Термографска диагностика на електросъоръжения/табла Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
за 1 (едно) електросъоръжение/табло 310,00 62,00 372,00
за всяка следващо електросъоръжение/табло на обекта 170,00 34,00 204,00

Фактурата се изпраща по посочения в заявлението начин и се заплаща в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.
 

Заявка на услугата

Заявете услугата онлайн, в EVN Офис или чрез Вашия персонален консултант.

До 2 работни дни след заявяване експерт на EVN България ще се свърже с Вас и ще съгласува удобно време за посещение. До 10 работни дни след извършване на термографското заснемане ще Ви бъде изпратен подробен доклад на посочения в заявлението имейл или адрес за кореспонденция.

Заплащането се извършва след изпълнение на услугата и подписване на протокол по цени съгласно ценоразписа на услуги на EVN България, който можеш да видиш тук.
Заяви услуга  

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден