EVN Bulgaria


Рамков договор

Всеки регистриран и лицензиран търговец може да сключи рамков договор с EVN България Електроразпределение по силата на чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия при съгласие на мрежовия оператор.

Рамковият договор урежда взаимоотношенията между мрежовия оператор и търговеца по отношение на:
  • реда, по който ще се извършва обменът на данни и информация във връзка с дейностите по достъп до разпределителната мрежа и/или пренос и разпределение на електрическа енергия през разпределителната мрежа за всеки обект на клиент на мрежата, с който търговецът е сключил договор за комбинирани услуги
  • реда, правата на страните и условията, при които може да се изисква и съответно да се извършва преустановяване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на клиенти по искане на търговеца,
  • реда, по който ще се фактурират и заплащат предоставените мрежови услуги на клиентите на EVN България Електроразпределение, с които търговецът има сключен договор за комбинирани услуги,
  • начина за получаване на фактурите.
За сключване на Рамков договор търговецът следва да подаде до мрежовия оператор заявление по образец, придружено с попълнени и оформени (подписани и подпечатани) от негова страна Приложение №2 и Приложение №4. При желание от страна на търговеца към Рамковия договор да бъдат добавени и обекти на клиенти, считано от 1-во число на месеца, следващ сключването и влизането в сила на Рамковия д��говор, то заедно със Заявлението, Приложение №2 и Приложение №4, Търговецът следва да представи пред мрежовия оператор попълнено и оформено Приложение №5 – Списък на обектите на клиентите, както и съответния брой попълнени и оформени Декларации (по образец на Приложение №1) от всеки клиент, с който търговецът е сключил договор за комбинирани услуги.

Рамковият договор се изготвя и оформя от страна Мрежовия оператор в два еднотипни оригинални екземпляра и се представя на търговеца за оформяне. Единият оформен и от страна на търговеца оригинален екземпляр се връща надлежно на мрежовия оператор, а другият екземпляр остава за самия търговец. Ако заедно със сключването на рамковия договор предстои и добавяне на обекти на клиенти към него, на основание на получения от търговеца списък обекти на клиенти (Приложение №5) със сключени договори за комбинирани услуги, мрежовият оператор определя размера на изискуемото съгласно рамковия договор обезпечение и уведомява търговеца на посочения от него в Заявлението електронен адрес за кореспонденция. Търговецът има право да избере формата на предоставяне на обезпечението: банкова гаранция (съгласно образец Приложение №3) или гаранционен депозит по посочена от мрежовия оператор банкова сметка.

Обезпечение

Търговците, които са сключили договори за комбинирани услуги със своите клиенти и ще заплащат от тяхно име мрежовите услуги на мрежовия оператор, при сключване на Рамковия договор предоставят в полза на EVN България Електроразпределение обезпечение под формата на банкова гаранция или на гаранционен депозит, което обезпечава изпълнението на задълженията му за плащане на дължимите суми.
Важна информация - изтегли 


Документи

Образец на Рамков договор

Нов формуляр от 01.12.2016!

Приложение 1 към Рамков договор

Декларация - съгласие

Приложение 2 към Рамков договор

Списък с упълномощени отговорни лица на Страните

Приложе��ие 3 към Рамков договор

Образец на банкова гаранция

Важна информация за обезпечението

предоставяно от търговци на ел. енергия, сключили договори за комбинирани услуги със своите клиенти