EVN Bulgaria


Услуги по средствата за измерване на електрическа енергия
 

1. Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент.
2. Смяна на електромер за метрологична проверка
3. Смяна на електромер по искане на клиент
4. Смяна на тарифност
5. Монтиране на контролен електромер, собственост на клиент

1. Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент

За да сте сигурни в изправността и точността на Вашия електромер, заявете техническа проверка с еталон на място.

Проверката на измервателното средство се извършва във Ваше присъствие и се съставя констативен протокол.В случаите, когато се установи неизправност на средството за измерване, същото се демонтира и поставя в пломбирана опаковка, а на негово място се монтира нов проверен електромер.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис. За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:
 • точно наименование и местонахождение на обекта,
 • номер на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата,
 • телефон и удобно време за контакт, удобно време за посещение.
Услугата се заплаща при подаване на заявлението по ценоразписа на услугите на EVN България:

Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент Цена, лв., 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.,
с ДДС
на еднофазен електромер 40,83 8,17 49,00
на еднофазен електромер при изпълнение на услугата в неработни дни 62,50 12,50 75,00
на трифазен електромер 40,83 8,17 49,00
на трифазен електромер при изпълнение на услугата в неработни дни 62,50 12,50 75,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от постъпване на заявлението.

Ако след направената проверка не сте съгласни с направените констатации, имате възможност да заявите метрологична проверка на електромера – виж следваща услуга - Смяна на електромер за метрологична проверка.

Обратно


2. Смяна на електромер за метрологична проверка

Метрологичната експертиза е най-ефикасният начин за проверка точността на средствата за търговско измерване.
С услугата специалистите на EVN България демонтират електромера Ви във Ваше присъствие, поставят го в пломбирана опаковка и изпращат в лицензирана лаборатория на Българския институт по метрология. На място се монтира ново средство за измерване и се изготвя констативен протокол за извършената смяна с данни и показания на измервателните уреди.

Заявление се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от Вас лице в EVN Офис.

За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:
 • точното наименование и адрес на обекта,
 • номер на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата,
 • телефон и удобно време за контакт,
 • удобно време за посещение.
 • документ за платена такса за метрологична проверка
Услугата се заплаща при пода��ане на заявлението по ценоразписа на услугите на EVN България.
Смяна на електромер за метрологична
проверка по искане на клиент
Цена, лв.,
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.,
с ДДС
смяна на електромер за метрологична проверка 32,50 6,50 39,00
смяна на електромер за метрологична проверка при изпълнение на услугата в неработни дни 45,83 9,17 55,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от постъпване на Вашето искане.

Обратно

 

3. Смяна на електромер по искане на клиент 

С услугата се извършва подмяна на средство за търговско измерване по Ваша инициатива. След подмяна на електромера предоставяме констативен протокол с данни за показанията на демонтирания и монтиран електромери.

Заявление се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от Вас лице в EVN Офис.

За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:
 • точното наименование и адрес на обекта,
 • номер на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата,
 • телефон и удобно време за контакт,
 • удобно време за посещение.
Услугата се заплаща при подаване на заявлението по ценоразписа на услугите на EVN България.

Смяна на електромер по искане на клиент Цена, лв.,
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.,
с ДДС
с електромер за директно измерване на електрическа енергия 32,50 6,50 39,00
с електромер за директно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 45,83 9,17 55,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от постъпване на Вашето искане.

Обратно


4. Смяна на тарифност

С услугата „Смяна на тарифност” ще оптимизирате разходите си за електроенергия, като изберете най-изгодния и подходящ за Вас тарифен продукт. Повече информация за тарифите и техните цени можете да намерите тук.


Ако електромерът Ви не поддържа заявената тарифност, монтираме нов с необходимите характеристики.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис. Необходимо е да предоставите:
 • адрес и наименование на обекта,
 • номера на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата,
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица).
Услугата се заплаща при подаване на заявлението по ценоразписа на услугите на EVN България.

Смяна на тарифност Цена, лв.,
без ДДС 
ДДС, лв. Цена, лв.,
с ДДС
без подмяна на електромер
и/или часовников превключвател
5,83 1,17 7,00
с подмяна на електромер и/или часовников превключвател 32,50 6,50 39,00
с подмяна на електромер и/или часовников превключвател при изпълнение на услугата в неработни дни 45,83 9,17 55,00

Срокът за изпълнение е до 7 календарни дни от подаване на искането.

Обратно


5. Монтиране на контролен електромер, собственост на клиент
Ако желаете да управлявате по-добре енергийните разходи, е важно да следите и контролирате потреблението. С монтирането на контролен електромер ще знаете точно кога, къде и колко електрическа енергия консумирате.

С услугата се извършва монтаж на контролен електромер в избрано от Вас място на потребление. Пристъпваме към изпълнение, след осигуряване от Ваша страна на средство за измерване, компоненти за измервателната група и монтаж на електромерно табло.

Заявяването се извършва лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Услугата се заплаща при подаване на заявлението по ценоразписа на услугите на EVN България.

Монтиране на контролен електромер  Цена, лв.,
без ДДС
   ДДС, лв.  Цена, лв.,
с ДДС
на електромер за директно измерване на електрическа енергия 32,50 6,50 39,00
на електромер за директно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 45,83 9,17 55,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване
на електрическа енергия на ниво НН 
391,17 78,83 470,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване на електрическа енергия на ниво НН при изпълнение на услугата в неработни дни  662,50 132,50 795,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване на електрическа енергия на ниво СрН 441,67 88,33 530,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване на електрическа енергия на ниво СрН при изпълнение на услугата в неработни дни  740,83 148,17 889,00

Услугата се предоставя на пр��дварително уговорена с Вас дата и час.

Обратно