EVN Bulgaria


Услуги, свързани с договаряне и изпълнение на присъединяване към електрическата мрежа

1. Договор за присъединяване
2. Присъединяване на временни преместваеми обекти
 

 

1. Договор за присъединяване

Договор за присъединяване се сключва след като сте получили предварителен договор или становище с условията за присъединяване на Вашия обект, извършили сте проектиране и съгласуване на проектите с всички заинтересовани инстанции, включително и с EVN България, и сте получили разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С услугата се извършва включването към електроразпределителната мрежа на временни обекти съгласно изискванията на издаденото становище за присъединяване

Искането за договор за присъединяване се подава лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис в едногодишния срок на валидност на издадения за обекта Ви предварителен договор или становище, по образец публикуван на интернет страницата на EVN България.

За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:

 • точно наименование на клиента и адрес за кореспонденция,
 • предоставена мощност за всеки бъдещ потребител в обекта, за който ще се оборудва самостоятелна измервателна група,
 • необходимата Ви предоставена мощност за обекта и мощността на временното електрозахранване за строителство,
 • срокове и етапи на изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация,
 • описание на независимите източници на електрозахранване, ако проектът за обекта Ви предвижда да има такива, както и техния режим на работа.

При подаване на искането за договор за присъединяване е необходимо да представите следните документи:

 • удостоверение за актуално състояние и/или ЕИК, ако сте юридическо лице,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем.

За нови обекти или такива, които се преустройват по реда на ЗУТ, е необходимо допълнително да приложите:

 • разрешение за строеж на обекта, издадено по реда на ЗУТ,
 • одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с условията в предварителния договор.

Ако обектът ще се присъединява към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (230 или 400 V) и се изгражда в поземлен имот (ПИ) част от урбанизирана територия, намираща се в строителните граници на дадено населено място/селищно образование, приети с неговия устройствен (строителен) план, то цената за присъединяване се определя по реда на Наредба №1 от 18 март 2013г. за регулиране на цените на електрическата енергия в зависимост от присъединяваната мощност на обекта в kW и дължината на трасето от обекта до точката на присъединяване към мрежата. В този случай цената за присъединяване се определя на основание Решение на ДКЕВР №Ц-002/29.03.2002 г.

Договор за присъединяване с
предоставяне на мощност
 
Цена, лв.
 без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
I-ва група - до 6 kW (вкл.), независимо от дължината на
трасето от обекта до точката на присъединяване
 370,00 74,00 444,00
IІ-ра група - от 7 до 15 kW (вкл.), независимо от дължината на
трасето от обекта до точката на присъединяване
580,00 116,00 696,00
ІІI-та група - от 16 до 50 kW (вкл.), при трасе до 25 м 1930,00 386,00 2316
ІІI-та група при трасе над 25 м. допълнително за всеки 1м. завишение 21,67 4,33 26,00
IV-та група - от 51 до 100 kW (вкл.), при трасе до 25 м 4900,00 980,00 5880
IV-та група при трасе над 25 м. допълнително за всеки 1м. завишение 33,33 6,67 40,00
V-та група - от 101 до 200 kW (вкл.), при трасе до 25 м 8000,00 1600 9600
V-та група при трасе над 25м допълнително
за всеки 1м завишение
33,33 6,67 40,00
VI-та група – от 201 до 400 kW (вкл.)
при трасе до 25 м
17800,00 3560 21360
VI-та група при трасе над 25м допълнително
за всеки 1м завишение
49,17 9,83 59,00
VII-та група – над 400 kW по индивидуален проект
Присъединяване извън строителни граници на урбанизирана територия по индивидуален проект
Присъединяване към мрежи средно напрежение по индивидуален проект

Цените за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа в група VII – над 400 KW и за присъединяване на обекти към мрежи средно напрежение, се определят по индивидуален проект и включват всички разходи, изчислени по разработен проект за присъединителните съоръжения, в обем, достатъчен за осигуряване на присъединяваната мощност. В цената за присъединяване се включват и разходите, които разпределителното предприятие прави за присъединяване на повишената присъединена мощност към преносното предприятие.

Цената за присъединяване на обекти на клиенти в територии извън регулация на населените места (извън строителните граници на населените места, определени със техния устройствен план) се определя на база действително направените от мрежовия оператор разходи за изграждане на присъединителните съоръжения по индивидуален проект.

Цената за присъединяване се записва в договора за присъединяване и се заплаща в едномесечен срок от сключване на договора за присъединяване.

В срок до 25 календарни дни след подаване на заявление получавате писмена покана за сключване на Договор за присъединяване, който ще получите и сключите в EVN Офис по местонахождението на обекта. Списък с всички EVN Офиси може да намерите тук.

Срокът по договора за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване започва да тече след заплащане на цената за присъединяване.

След изпълнение на изискванията за въвеждане в експлоатация е необходимо да предприемете следните стъпки:
Ако сте клиент, чийто обект ще бъде присъединен на ниво Ниско напрежение:

 • да подадете заявление-декларация за достъп до мрежата, с която приемате Общите условия на договорите за достъп и пренос през мрежата на EVN България Електроразпределение (това е договорът Ви за ползване на електроразпределителната мрежа на регулиран пазар)
 • да представите копие от сключен договор с доставчик на електрическа енергия или сте клиент, който остава на регулиран пазар на електроенергия, с доставчик краен снабдител EVN България Електроснабдяване, подавате заявление-декларация за започване на продажба на електрическа енергия.

Ако сте клиент, чийто обект ще бъде присъединен на ниво Средно напрежение:

 • да подадете заявление за предоставяне на достъп до мрежата, като сключите писмен договор за достъп и пренос през мрежата на EVN България Електроразпределение
 • да представите удостоверение – декларация от сключен договор с доставчик - избран лицензиран търговец на електрическа енергия или Доставчик от последна инстанция (ДПИ: за клиенти на територията на EVN България, лиценз за ДПИ притежава EVN България Електроснабдяване)
 • да представите удостоверение – декларация за сключен договор за балансиране на електроенергия с лицензиран координатор на балансираща група.

В седемдневен срок от представяне на всички документи включваме новоприсъединения обект към електрическата мрежа.

Обратно

 

2. Присъединяване на временни преместваеми обекти

Включването към електроразпределителната мрежа на временни обекти се извършва съгласно изискванията на издаденото становище за присъединяване.

Заявление-декларация за започване на продажба на електрическа енергия се подава лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

За попълването на формуляра е необходимо да разполагате с:

 • документ за самоличност,
 • удостоверение за актуално състояние или ЕИК (за бизнес клиенти),
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • адрес и наименование на обекта,
 • предоставена мощност,
 • годишна консумация на енергия при предоставена мощност над 100кW.
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България:

Присъединяване на временни преместваеми обекти Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
на ниво ниско напрежение с директно измерване на електрическа енергия 129,17 25,83 155,0
на ниво ниско напрежение с директно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 212,50 42,50 255,00
на ниво ниско напрежение с индиректно измерване на електрическа енергия 240,83 48,17 289,00
на ниво ниско напрежение с индиректно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 408,33 81,67 490,00
на ниво средно напрежение 315,83 63,17 379,00
на ниво средно напрежение при изпълнение на услугата в неработни дни 541,67 108,33 650,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след постъпване на Вашето искане.

С услугата получавате протокол с данни за монтираното средство за търговско измерване и началните показания по тарифи.

Обратно