EVN Bulgaria


Услуги, свързани с информация за потреблението на електрическа енергия
 

1. Копие на фактура
2. Издаване на удостоверение/ справка за представяне пред държавни и общински органи
3. Инфо Фактура
4. Инфо Комфорт 
5. Предоставяне на товаров профил за един електромер при наличие на техническа възможност
6. Контрол на товарите

1. Копие на фактура
 

С услугата получавате копие на фактура за електрическа енергия за избран от Вас отчетен период.

Заявявате услугата лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:
 • име на клиента,
 • клиентски номер,
 • отчетен период,
и да представите следните документи:
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно, ако сте упълномощено лице.
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България:

Копие на фактура Цена, лв.
 без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
Електрическа енергия стопански потребители 5,83 1,17 7,00
Електрическа енергия битови потребители 2,50 0,50 3,00

Издаденото копие на фактура получавате в EVN Офис веднага след подаване на заявлението.

Ако сте клиент на EVN България Топлофикация, можете да намерите информация за Копие на фактура за топлинна енергия тук

Ако проявявате интерес към възможностите за получаване на електронна фактура, виж Е-фактура.

Обратно


2. Издаване на удостоверение/ справка за представяне пред държавни и общински органи


С услугата получавате информация свързана с потреблението на електрическа енергия на стопанисваните от Вас обекти/имоти съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции и във вид на официална справка/удостоверение.

Услугата се заявява в EVN Офис. При подаване на искането представете следните документи:
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно, ако сте упълномощено лице.
Заплащането се извършва при подаване на заявлението в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България:

Справка / Удостоверение
за представяне от клиент 
Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Це��а, лв.
с ДДС
Издаване на справка / удостоверение 4,17 0,83 5,00

Справката/удостоверението се издава в срок до 30 календарни дни и получавате лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

Обратно

   


3. Инфо Фактура

Инфо Фактура е информационна услуга, с която EVN България предоставя подробна информация от издадените за съответния текущ отчетен период фактури на клиента.


Услугата е подходяща за бизнес клиенти с голям брой обекти и фактури, за които прегледът и допълнителната обработка на данните изискват значителен ресурс. Услугата ще Ви помогне по-бързо и по-удобно:

 • да познавате и сравнявате разходите за електрическа енергия и мрежови услуги за всеки Ваш обект през текущия месец,
 • да идентифицирате и анализирате екстремните стойности,
 • да управлявате ефективно вашите ресурси.

С услугата получавате точна и прегледна информация, подготвена за Ваше удобство в Excel формат и структурирана в табличен вид. Само с един поглед ще откриете по клиентски номер, номер на фактура или по наименование и адрес на обекта (ИТН) необходимата Ви информация за:

 • количество и стойност на консумираната електрическа енергия по тарифи,
 • стойностите на мрежовите услуги по ценови компоненти,
 • размера на разходите за реактивна енергия,
 • общото количество и стойността на разходите за електроенергия за обекта,
 • обобщените разходи от всички фактури.

Виж примерен документ Инфо Фактура.

Услугата се предлага с договор за една година и се изпраща месечно по имейл до два дни след фактуриране за текущия месец.

За повече информация, получаване на оферта и сключване на договор се свържете с Вашия персонален EVN консултант или позвънете на телефона за информация на EVN България 0700 1 7777.

Обратно

 

4. Инфо Комфорт

При управление на имоти или апартаменти в курортни селища или в комплекси от затворен тип е важно за компаниите да разполагат с надеждна информация за заплащане на месечните сметки за електрическа енергия.

Обслужването на по-голям брой потребители изисква отделянето на значителен ресурс за следене и касово заплащане на текущите задължения.

 

Услугата Инфо Комфорт е създадена специално за компаниите, на които собствениците – клиенти на EVN България, са възложили управлението или стопанисването на своите имоти.

Инфо Комфорт е информационна услуга, с която EVN България предоставя подробна месечна справка за количеството на потребление и стойността на фактурите за електрическа енергия, информация за просрочени плащания и такси за всяка измервателна точка в имоти на клиенти, с които фирмата - заявител на услугата е в договорни отношения за обслужване.

С услугата получавате възможност за плащане по банков път с общо платежно нареждане на всички текущи задължения до датата на падеж и разнасяне на преведената сума по месечните фактури на клиентите на EVN България.

След сключване на договор за Инфо Комфорт всеки месец изпращаме информацията по имейл до два дни след датата на фактуриране за съответната група клиенти по отчетен период.

Виж примерен документ Инфо Комфорт.

За повече информация, получаване на оферта и сключване на договор се свържете с Вашия персонален EVN консултант или позвънете на телефона за информация на EVN България 0700 1 7777.


Обратно

5. Предоставяне на товаров профил за един електромер при наличие на техническа възможност
 
Информацията от товаровия профил е основа за детайлен анализ и управление на режимите при потребление и/или производство на електрическа енергия. С тази услуга ще разполагате с отчетни данни от електромера на Вашия обект за индикативните параметри, необходими при реализацията на дейности по подготовка и регистрация на свободния пазар на електрическа енергия, контрол и оптимизиране на технологичните процеси, оптимизиране на потреблението и др.

Услугата се заявява лично или чрез упълномощено от Вас лице в EVN Офис. Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:

 • данни на юридическото лице
 • адрес и наименование на обекта
 • адрес за кореспонденция
 • електронен адрес за получаване на информацията
 • номера на измервателните точки (ИТН), за които се заявяват услугите
 • номера на електромерите в измервателните точки


Избрания времеви интервал за генериране на данните заявявате чрез попълване на формуляр за услугата. При приемане на поръчката се проверяват техническите възможности за предоставяне на товаров профил на посочените в заявлението електромери.

Услугата се заплаща в EVN Офис или с банков превод по ценоразписа на услугите в зависимост от избрания вариант на изпълнение:


Предоставяне на товаров профил
на един електромер
Цена, лв.
без ДДС
 
ДДС,  лв.  Цена, лв.
с ДДС
 
за една календарна седмица 16,67 3,33 20,00
за всяка следваща календарна седмица 12,50 2,50 15,00
за един календарен месец 50,00 10,00 60,00
за всеки следващ календарен месец 45,83 9,17 55,00

Информацията се изпраща на посочения от клиента електронен адрес до 2 работни дни след края на всека календарна седмица или на всеки календарен месец, в зависимост от заявения вариант.

Обратно

6. Контрол на товарите

С услугата „Контрол на товарите“ се изпращат ежедневно отчетни данни за товарите през изминало денонощие за заявени от клиент измервателни точки с предоставена мощност по-голяма от 100 kW.
Данните се получават по електронна поща с прикачени файлове по измервателни точки до 08:00 ч. на следващия ден във формати CSV или XLS.

Услугата се предоставя след сключване на договор между клиент и ЕВН България
Електроразпределение ЕАД и се заплаща по банков път съгласно ценоразписа на Дружеството:
 

 

Услуга „Контрол на товарите“ за ежедневно изпращане на товаров профил за предходно денонощие от електромер на измервателна точка с мощност по- голяма от 100 kW (цени на месец)  Цена, лв.
без ДДС
   ДДС,лв.   Цена, лв.
с ДДС
с договор за срок от 12 месеца      
- за 1 (един) електромер 58,33 11,67 70,00
- за всеки следващ електромер 12,50 2,50 15,00
с договор за срок от 9 месеца      
- за 1 (един) електромер 62,50 12,50 75,00
- за всеки следващ електромер 12,50 2,50 15,00
с договор за срок от 6 месеца      
- за 1 (един) електромер 66,67 13,33 80,00
- за всеки следващ електромер 12,50 2,50 15,00
с договор за срок от 3 месеца      
- за 1 (един) електромер 87,50 17,50 105,00
- за всеки следващ електромер 12,50 2,50 15,00

За повече информация позвънете на телефон 0 700 1 7777 или изпратете запитване на електронен адрес [email protected] 

Обратно