Scroll to top

Нашите услуги

Разгледай подробни описания, цени и начин на заявяване.

Копие на фактура

С услугата получаваш копие на фактура за електрическа енергия за избран от теб отчетен период.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

 

Копие на фактура Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Електрическа енергия битови потребители 2,50 0,50 3,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Копието на фактура може да получиш лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, твоята заявка и издадената фактура се анулират.

Справка за потреблението на електрическа енергия за последните 36 месеца

С услугата получаваш подробна справка за твоето потребление на електрическа енергия (в kW/h) по отчетни периоди за последните три години.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка за потреблението за последните 36 месеца  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка за 1 измервателна точка 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Справката може да получиш лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, твоята заявка и издадената фактура се анулират.

Издаване на удостоверение/справка за представяне пред държавни и общински органи

С услугата получаваш информация за потреблението на електрическа енергия в твоите обекти/имоти във вид на официална справка/удостоверение, съгласно изискванията за представяне пред съответните държавни или общински институции.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице). 

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Справка / Удостоверение за представяне от клиент Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
Издаване на справка / удостоверение 4,17 0,83 5,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни от заплащането ѝ.

Удостоверението/справката може да получиш лично в EVN Офис, като пощенска пратка или по имейл.

В случай че не постъпи плащане в посочения 14-дневен срок, твоята заявка и издадената фактура се анулират.

Смяна на тарифност без подмяна на електромер и/или часовников превключвател

Оптимизирай разходите си за електроенергия, като избереш най-изгодния и подходящ за теб тарифен план.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от теб лице в EVN Офис чрез попълване на формуляр. Необходимо е да представиш:

 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (ако си упълномощено лице).

EVN Електроснабдяване издава фактура за стойността на услугата, която следва да се заплати в срок до 14 календарни дни от датата на издаване.

Смяна на тарифност  Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
без подмяна на електромер и/или часовников превключвател 5,83 1,17 7,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащането ѝ.

Смяна на име по документи

Ако си собственик или упълномощен ползвател на обект (имот) и името, на което получаваш месечните сметки за електрическа енергия, е на друго лице, с услугата ”Смяна на име по документи” ще се легитимираш като наш клиент напълно безплатно.

Заявява се лично или от упълномощено от теб лице в EVN.

Тук можеш да се запознаеш с нормативно допустимите случаи на смяна и необходимите документи:

Съществуващ клиент Нов клиент Документи
Бивш собственик Нов собственик Документ за самоличност
Документ за собственост
Собственик на обекта/имота Упълномощен
ползвател
(наемател)
Нотариално споразумение 
за солидарна отговорност(нотариална заверка е необходима в случай, че една от страните в споразумението не присъства при подписване и подаване на документа)
Документ за самоличност на собственика и новия наемател. При ЮЛ валидно пълномощно
Документ за собственост(или друг документ за вещно право)
Договор за наем задължително и то валиден (да не е изтекъл срока на договора)
Бивш упълномощен ползвател/Собственик Нов упълномощен 
ползвател (наемател)
Документ за собственост Нотариално заверено споразумение за солидарна отговорност
Документ за самоличностна собственика и новия наемател.При ЮЛ валидно пълномощно
Анекс/споразумение или доказателство за уведомление (при едностранно прекратяване) за прекратяване на договора за наем със стария наемател или приемно-предавателен протокол
Договор за наем задължително и то валиден (да не е изтекъл срока на договора)
Предоставянето на вече изтекъл договор за наем не е доказателство за прекратяването му
При наличие на неплатени задължения задължително се уведомява подаващия документите за започване на продажба
Бивш упълномощен ползвател
(наемател)
Собственик Документ за самоличност на собственика. При ЮЛ валидно пълномощно
Документ за собственост
Анекс/споразумение или доказателство за уведомление (при едностранно прекратяване) за прекратяване на договора за наем със стария наемател или приемно-предавателен протокол
При наличие на неплатени задължения задължително се уведомява подаващия документите за започване на продажба
Починал собственик Наследник/ци Удостоверение за наследници
Документ за самоличност
В случай на повече от един наследник  декларация за съгласие от останалите наследници или спогодба при невъзможност на останалите наследници да посетят ЕВН офис
При наличие на неплатени задължения задължително се уведомява подаващия документите за започване на продажба
 
     

Актуализацията на клиентските данни се извършва безплатно до 30 календарни дни от подаване на искането.

Спести време с EVN Онлайн плюс

Плащай сметките си сигурно и без допълнителни такси през EVN Онлайн плюс. Регистрирай се еднократно за бърз достъп до история на потреблението и фактурите ти.

Всички начини на плащане

EVN Онлайн плюс

Сигурно плащане директно през нашия сайт без допълнителни такси.

Към EVN О+

Direct Debit

Fill in a form for direct debit at your bank and bring it to an EVN Office or send it per e-mail to [email protected].

Е-banking

See your bank’s offer for online utility bills payment or make a bank transaction to an EVN bank account using the IBAN from your invoice.

EVN bank accounts

ePay.bg

To use this payment method, you need to register at www.epay.bg.

View more

Bulgarian Posts

You can make a payment at the Bulgarian Posts’ offices that cooperate with EVN Bulgaria.

View more

EasyPay

At the cash desks of EasyPay in the country.

View locations

ATM

To pay via ATM, you need to have a bank card.

Learn how

Transcard

To use this method, you need to register at www.transcard.bg.

View more

Cash Terminal

You can pay via any cash terminal in the country.

View locations

Плащане чрез Български пощи

Адреси на пощенските станции в областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Ямбол виж тук.

В София можеш да платиш в следните пощенски станции:

Address Работно време / час*
ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6
понед. – събота 07:30 – 19:00
неделя 08:00 – 13:00
бул. Цариградско шосе 85, бл.109
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Драган Цанков 31а
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Сливница 172
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00
бул. Тотлебен 8
понед. – петък 07:00 – 19:00
събота 07:00 – 13:00

*Посоченото работно време е по информация на „Български пощи“ ЕАД.

Разбери твоята сметка

 

Разгледай видеото или PDF документите, за да се ориентираш каква информация съдържа касовият ти бон за електроенергия

Образец на фискален бон

Изтегли

Образец на фактура

Изтегли

Свободен пазар

Вече можеш свободно да избираш твоя доставчик на енергия. Научи повече за възможностите.


 

Цени на електрическата енергия

 

Крайни цени с ДДС и акциз за битови клиенти на EVN Електроснабдяване:

Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./квтч
С две скали
Дневна
Нощна
0,21596
0,12271
С една скала
0,21596

Крайните цени за домакинствата са изчислени съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия и включват:

 • цените на EVN Електроснабдяване и цените за мрежови услуги, утвърдени с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. на КЕВР
 • ДДС 20%
 • акциз 0%.

Цени на EVN Електроснабдяване

 

Цени за битови клиенти без ДДС и акциз:

Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./квтч
С две скали
Дневна
Нощна
0,13244
0,05473
С една скала
0,13244

Битовите клиенти на EVN Електроснабдяване са присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение и заплащат следните цени за мрежови услуги, без ДДС и акциз:

Мрежова услуга Цена, лв./кВтч 
Пренос през електропреносната мрежа
0,00845
Достъп до електропреносната мрежа
0,00139
Пренос през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение
0,03253
Достъп до електроразпределителната мрежа
0,00516

 


Липса на електрозахранване

Има различни причини, поради които може да няма ток в твоя дом – неплатени сметки, авария, планиран ремонт или друга причина. На 0700 1 0007 нашите колеги от телефонния център ще ти помогнат с нужната информация (за обекти в Югоизточна България).
 
Информация за аварии и планирани ремонти по мрежата на Електроразпределение Юг можеш да откриеш тук.

EVN Клиентски съвет


За нас е важно клиентите ни да са доволни от услугите и обслужаването, които предлагаме. Затова твоето мнение и идеи са ценни за нас. Присъедини се към инициативата EVN Клиентски съвет, помогни ни да създадем полезни и успешни продукти.
 

Често задавани въпроси

Как да проверя месечната си сметка?

Всички битови клиенти на EVN Електроснабдяване могат да проверят месечната си сметка по някой от следните начини:

 • чрез EVN Онлайн плюс, след регистрация (линк)
 • чрез автоматична проверка на телефон 0700 10 207 (след въвеждане на ИТН)
 • чрез сътрудник от телефонния център на дружеството на т 0700 1 7777 (от 8:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък)

За улеснение на своите клиенти дружеството предлага безплатна услуга, при активиране на която изпращаме информация за фактура по SMS или имейл своевременно след издаването ѝ. За повече информация виж тук.
Всички често задавани въпроси можете да видите на следния линк.

Мисля, че сметката ми е неправилна. Какво трябва да направя?

Ако поради някаква причина имаш съмнения, че сметката за консумираната в твой обект енергия е изготвена неправилно, можеш да направиш следното: провери показанията на електромера си към момента и ги сравни с тези, които са на твоята фактура. Ако данните, записани от теб са по-ниски в сравнение с тези от получената фактура, това означава, че има погрешно отчитане или грешка при въвеждането на информацията. В този случай се  обади на 070017777 (всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.) или ни пиши на [email protected]. Ако данните, записани от теб са по-високи в сравнение с тези от получената фактура и продължаваш да имаш съмнения в коректността на сметката си, е необходимо да се свържеш с мрежовото дружество в Югоизточна България Електроразпределение Юг на денонощен телефон 070010007 или по имейл [email protected].

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Защо нямам ток?

С цел своевременно установяване на причината, провери първо за наличие на захранване в съседните сгради. Ако електрозахранване липсва и в тях, то възможните причини за това са:

 • планирани ремонтни дейности
 • настъпила авария по електропреносната или електроразпределителната мрежа.

Подробна информация, относно плановите прекъсвания на електрозахранването, се публикува на сайта на Електроразпределение Юг – www.elyug.bg. Информация за тях, както и за непланираните (аварийни) прекъсвания на захранването може да получиш на денонощния телефон на Електроразпределение Юг – 0700 1 0007.

 • Ако електрозахранване липсва само в твоя обект, това може да се дължи на: пренатоварване или повреда в инсталацията на обекта (повреда в електроуред). В този случай следва да провериш всички предпазители в електрическото табло в обекта. Ако състоянието на предпазителите е нормално (включено), то следва да отидеш до таблото с електромерите и да провериш предпазителя, който се намира зад отвора. Ако причината е в него, то тогава той ще се е изключил (паднал) и трябва да го включиш отново (т. е вдигни го). Ако и след това все още нямаш захранване, обади се на телефона на Електроразпределение Юг 0700 1 0007, той се обслужва денонощно
 • прекъсване за неплащане.

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Захранването е прекъснато заради просрочена фактура. Какво е необходимо да направя, за да бъде възстановено?

В случаите на преустановяване на електрозахранването поради неплащане на месечното задължение от клиента, електроснабдяването се възстановява след отстраняване на причините, довели до изключването: плащане на дължимите просрочени фактури и на съответната цена за възстановяване от ценоразписа на услугите на Електроразпределение Юг. Дружеството предлага две възможности - експресна и обикновена. При плащане на експресната възстановяването става до 6 астрономически часа, а при обикновената – до 12 часа на следващия работен ден. За повече информация относно описание и цени на услугите натисни тук.

Всички често задавани въпроси можеш да видиш на следния линк.

Виж телефонни номера Изпрати ни мейл
Свържи се с наш сътрудник по чат

Свържете се с нас

0700 1 7777

Eлектрическа енергия и услуги
пон.-пет. от 8:00 до 17:00 ч.

0700 1 0007

При липса на електрозахранване в Югоизточна България
денонощно, всеки ден

0700 1 0207

Автоматична проверка на сметка
денонощно, всеки ден

0700 1 7898

Топлинна енергия и услуги
денонощно, всеки ден