EVN Bulgaria


Намирате се тук Начало > Търговци > СТП

Стандартизирани товарови профили

Стандартизираният товаров профил (СТП) e поредица от коефициенти, отразяваща характера на потреблението на електрическа енергия. СТП дава възможност на битови и небитови клиенти, които нямат електромер за почасово отчитане на електрическа енергия, сами да избират доставчика си на електрическа енергия.

Процедурата по смяна на доставчик се администрира от съответния оператор на електрическата мрежа, към която е присъединен обектът на клиента, на територията. На Югоизточна България това е EVN България Електроразпределение (EVN ЕР). Редът и условията за смяната на доставчик за клиенти, по отношение на които се прилагат СТП е регламентирана в Инструкция на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Причис��яването на СТП към определен обект се осъществява от EVN ЕР на база характера на потребление на обекта и влиза в сила от датата на промяната на доставчика, но винаги от първо число на месеца, в зависимост от това кога е подадено заявлението за смяна на доставчик. За обектите, намиращи се на лицензионната територия на EVN ЕР, са разработени 9 различни вида СТП, които са максимално пригодени и съобразени с потребностите на различните видове обекти.

Списък стандартизирани товарови профили за клиенти на EVN ЕР за 2017 г. (наименование и код):
 1. Битов клиент, общ профил, H0
 2. Битов клиент, с отопление на електричество, H1
 3. Битов клиент, с централизирано отопление, отопление на газ или алтернативно отопление, H2
 4. Стопански клиент общ профил, G0
 5. Стопански клиент с интензивно дневно потребление ( 8.00-18.00ч.), G1
 6. Стопански клиент с интензивно вечерно потребление (18:00-22:00ч.), G2
 7. Стопански клиент с интензивно нощно потребление (18:00-08:00ч.), G3
 8. Стопански клиент с основна дейност продажба на петролни продукти, G4
 9.  Улично осветление, непрекъснато през тъмната част, BD000

Указания за използване на СТП можете да изтеглите от следния линк.
Списък стандартизирани товарови профили за клиенти на EVN ЕР за 2016 г. (наименование и код):
 1. Битов клиент, общ профил, H0
 2. Битов клиент, с отопление на електричество, H1
 3. Битов клиент, с централизирано отопление, отопление на газ или алтернативно отопление, H2
 4. Стопански клиент общ профил, G0
 5. Стопански клиент с интензивно дневно потребление ( 8.00-18.00ч.), G1
 6. Стопански клиент с интензивно вечерно потребление (18:00-22:00ч.), G2
 7. Стопански клиент с интензивно нощно потребление (18:00-08:00ч.), G3
 8. Стопански клиент с основна дейност продажба на петролни продукти, G4
 9. Улично осветление, непрекъснато през тъмната част, BD000  
Често задавани въпроси
1. За кои клиенти се прилагат СТП?
2. Кой разработва СТП?
3. Как мога да променя причисления за обекта ми СТП?
4. Притежавам обект, за който следва да се прилага СТП. Как да сменя настоящия си доставчик?


1. За кои клиенти се прилагат СТП?
СТП се прилагат по отношение на битови и небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение, в чиито обекти не са инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия и желаят да се регистрират на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.
Обратно към списъка с въпроси

2. Кой разработва СТП?
СТП се разработват от оператора на разпределителната мрежа, към която е присъедине�� обектът на съответния клиент, на база данни за начина на потребление на електрическа енергия за предходни периоди.
Обратно към списъка с въпроси

3. Как мога да променя причисления за обекта ми СТП?
Когато обектът сменя предназначението си (пример: от магазин се превръща в битов клиент) и/или характера на потреблението си (от денонощен магазин се променя в магазин с нормално работно време), се променя и графиката на потребностите му от енергия, съответно е необходима и корекция на СТП. За целта следва да подадете Заявление по образец на мрежовия оператор, като при смяна на предназначението на обекта следва да представите и Копие от документ за извършената по реда на ЗУТ промяна. Причисляването на СТП към определен обект, включително и последващата смяна на СТП, се извършва съгласно Инструкция.
Обратно към списъка с въпроси

4. Притежавам обект, за който следва да се прилага СТП. Как да сменя настоящия си доставчик?
Смяната на доставчик се координира от оператора на съответната електрическа мрежа, към която е присъединен обектът/ите на клиента, като стъпките, които следва да се предприемат, са регламентирани от Инструкция, приета от КЕВР. За Ваше улеснение тук (линк) може да откриете накратко стъпките, които следва да се предприемат за целта и документите, които се изискват.
Обратно към списъка с въпроси