EVN Bulgaria


Начини на плащане

EVN България Електроразпределение предлага на търговците две възможности за плащане на дължимите суми:
  • Директен дебит
  • Платежно нареждане
Избраният от Вас начин на плащане следва да посочите с попълване и представяне на Приложение №4 при подписване на Рамковия договор.

Повече информация за отделните начини на плащане:

Директен дебит
  • Попълнете съгласие за незабавно инкасо във Вашата обслужваща банка.
  • Представете в EVN Офис екземпляр от заверения в банката формуляр. За част от банките е достатъчно само да заявите желанието си писмено в клон на избраната банка
Платежно нареждане
  • Попълнете нареждане за превод на сумите в обслужваща Ви банка.
  • Използвайте Вашия персонален IBAN изписан в фактурата.
  • Като основание за плащане попълнете номера на фактурата
Платежно нареждане може да се направи и по електронен път чрез ползване на интернет банкиране, което можете да заявите в обслужващата Ви банка.

Документи