EVN Bulgaria


Преустановяване и възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец

Съгласно чл. 123 от Закон за енергетиката търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия. В тези случаи при искане от съответния доставчик EVN България Електроразпределение е длъжен да преустанови преноса на електрическа енергия към крайните клиенти. 

Заявяването на услуги по преустановяване на преноса се извършва от EVN ЕР в работни дни. Операторът на електроразпределителна мрежа не носи отговорност за вреди, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.

EVN България Електроразпределение извършва услугите по преустановяване преноса на електрическа енергия на клиенти на либерализиран пазар по искане от търговци на електрическа енергия при условията и сроковете, съдържащи се в Процедура за преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия по заявка на Доставчик

EVN България Електроразпределение предлага на търговците на либерализиран пазар за местата на потребление на клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството, следните услуги по преустановяване и възстановяване преноса на електрическа енергия:
 1. Искане от търговец на електрическа енергия за преустановяване преноса на електрическа енергия
 2. Преустановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на електрическа енергия за едно място на потребление
 3. Възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на електрическа енергия за едно място на потребление
 4. Експресно възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на електрическа енергия за едно място на потребление

Подробно описание на услугите:


1.Искане от търговец на електрическа енергия за преустановяване преноса на електрическа енергия

Искането за преустановяване на преноса на електрическа енергия се отправя от търговец на електрическа енергия към мрежовия оператор EVN EP по силата на сключения между двете страни рамков договор.

Услугата се заявява писмено от търговеца на електрическа енергия до мрежовия оператор в работен ден, не по-малко от седем (7) календарни дни преди планираната дата за преустановяване на преноса.

След подаване на искането EVN България Електроразпределение (EVN EP) извършва необходимите административни и технологични дейности за подготовка изпълнението на услугите по преустановяване на преноса на електрическа енергия.

В случаите, когато обектите са със специфичен характер (болница, социално заведение, мина или други об��кти с висока социална значимост), EVN EP изисква от търговеца прилагане на копия от изпратените уведомления до клиента, Гражданска защита и Областен управител, с които ги информира за предстоящото преустановяване на електрозахранването, както и съгласуван график за извършване му.

За заявяване на услугата е необходимо да се попълни формуляр, който може да се изтегли на този линк.

В приложение 1 към заявлението “Списък на места на потребление“ се посочват местата на потребление, за които се заявява услугата, като се предоставя следната информация:
 • Номер на измервателната точка (ИТН)
 • Наименование на клиента, собственик или ползвател на ИТН
 • Тип на мястото на потребление (ИТН) - със стандартен товаров профил (СТП) или с почасово измерване
 • Планирана дата за изпълнение на услугата
Формулярът – Заявление, заедно с Приложение 1 в “CSV” или в “xLs” формат, както и копията от посочените уведомления, се изпращат от търговеца до EVN EP по електронна поща на адрес [email protected]

За услугата „Искане от търговец на електрическа енергия за преустановяване преноса на електрическа енергия“ EVN EP изпраща на търговеца електронна фактура (е-фактура).

Заплащането се извършва след подаване на заявлението за преустановяване на преноса и получаване на фактура. Цената се определя от броя на местата на потребление (МП), съгласно ценоразпис на услугите на EVN България Електроразпределение:


Искане от търговец на EE за преустановяване преноса на EE                    Цена, лв. без  ДДС ДДС ,лв.  Цена, лв. с ДДС
за заявени до 10 МП 12,50 2,50 15,00
за заявени над 10 МП      
за заявени 10 МП 12,50 2,50 15,00
добавка за всеки следващи 10 МП над 10 7,50  1,50  9,00 

Обратно2.Преустановяване преноса на електрическа енергия (ЕЕ) по искане на търговец на ЕЕ за 1 място на потребление

EVN България Електроразпределение (EVN EP) извършва услуги по преустановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на ЕЕ за места на потребление, за които търговецът е подал и не е оттеглил писмено искането до заявената дата за преустановяване.

EVN EP преустановява преноса на електрическа енергия в работни дни на посочена в заявлението дата в интервала от 13.00 до 15.00 ч. и предоставя на търговеца до края на работния ден, следващ деня на преустановяване, данни от средството за измерване до момента на преустановяване на преноса.

След преустановяване на преноса EVN EР изпраща на търговеца електронна фактура (е-фактура) за стойността на услугата, съгласно ценоразпис на услугите на EVN България Електроразпределение:

Преустановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец Цена,лв. без ДДС ДДС,лв. Цена,лв. с ДДС
Преустановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ за 1 място на потребление      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 16,67 3,33 20,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 37,50 7,50 45,00

Какво е необходимо да се заяви от търговец за физическо прекъсване на електрозахранването, е описано в услугата „Искане от търговец на електрическа енергия за преустановяване преноса на електрическа енергия“ (т.1)

Обратно


3.Възстановяване преноса на електрическа енергия (ЕЕ) по искане на търговец на ЕЕ за 1 място на потребление

Услугата се заявява писмено от търговец на ЕЕ не по-късно от 16.00 ч. в работния ден, предхождащ деня на възстановяване на преноса. За заявяване на услугата е необходимо да се попълни формуляр, който може да се изтегли на този линк, като се предоставя следната информация:
 • номер на измервателната точка (ИТН)
 • наименование на клиента, собственик или ползвател на ИТН
 • дата за изпълнение на услугата възстановяване
 • копие на платежен документ за заплатена услуга по възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на ЕЕ за 1 място на потребление, съгласно ценоразпис на услугите на ЕВН България Електроразпределение:
Формулярът се изпраща от търговеца до EVN EP по електронна поща на адрес [email protected] 

EVN EP възстановява преноса на електрическа енергия за заявеното място на потребление (ИТН) до 12:00 часа на посочената дата.

При заявяване и заплащане на услуга „Експресно възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на ЕЕ за 1 място на потребление“ до 16:00 часа и при изпълнени условия на процедурата, възстановяването се извършва до 6(шест) астрономически часа в деня на получаване на заявлението.

След изпълнение на услугата EVN ЕР предоставя на търговеца до края на работния ден, следващ деня на възстановяване, данни от средството за измерване към момента на възстановяване и изпраща на търговеца електронна фактура (е-фактура) за стойността на заплатената услуга.

Възстановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец Цена, лв. без ДДС ДДС лв. Цена,
лв. с ДДС
Възстановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ за 1 място на потребление      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 16,67 3,33 20,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 37,50 7,50 45,00
Експресно възстановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ за 1 място на потребление      
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 33,33 6,67 40,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 75,00 15,00 90,00

Обратно