Уеб сайтът evn.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria

Услуги по проучване на условията за присъединяванена нови обекти

Становище и предварителен договор за присъединяване 

Когато планирате да изградите нов обект или да извършите преустройство на съществуващ и централното топлоснабдяване е Вашият избор за отопление, предварително е важно да знаете условията и възможностите за присъединяване към топлопреносната мрежа.

Нашите експерти проучват техническите, икономическите и юридическите условия за присъединяване, съгласно Вашите потребности.

С услугата Вие получавате:
 • проект на предварителен договор за присъединяване,
 • писмено становище за условията за присъединяване.
Искането за проучване се подава лично или от упълномощено от Вас лице в EVN Офис.

За попълването на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация:
 • име и адрес на обекта,
 • брой на потребителите,
 • необходима топлинна мощност,
 • вид потребление – за битови или стопански нужди,
 • срок за въвеждане на обекта в експлоатация.
При подаване на искането за проучване е необходимо да представите следните документи:
 • виза за проектиране или подробен устройствен план (ПУП),
 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем,
 • съдебно удостоверение за актуално състояние (за бизнес клиенти, които не фигурират в Търговския регистър).
Заплащането се извършва в съответствие с ценоразписа на услугите на EVN България Топлофикация:

Издаване на становище и предварителен договор за присъединяване на обекти  Цена, лв.
 без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Становище
части ВОИ1, ГВБН2,
присъединителен тръбопровод,
абонатна станция
безплатно    
Предварителен договор
за присъединяване
безплатно    

1
ВОИ – вътрешна отоплителна инсталация
2ГВБН – горещо водоснабдяване за битови нужди

Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от постъпване на искането.

Предварителния договор за присъединяване получавате лично или чрез упълномощено от Вас лице от Експерт продажби на EVN България Топлофикация. Валидният срок на подписания документ е две години. 

След сключване на предварителния договор се заплаща цена за присъединяване, в зависимост от заявената мощност, както следва:

Присъединяване на обекти                             
 
Цена, лв. 
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС

Битови клиенти

До 100 kW 264,00 52,80 316,80
До 300 kW 300,00 60,00 360,00
До 600 kW 349,00 69,80 418,80
До 1000 kW 447,00 89,40 536,40
До 1500 kW 544,00 108,80 652,80
До 2000 kW 606,00 121,20 727,20
Над 2000 kW 715,00 143,00 858,00

Стопански и бюджетни клиенти с гореща вода

До 100 kW 282,00 56,40 338,40
До 300 kW 318,00 63,60 381,60
До 600 kW 367,00 73,40 440,40
До 1000 kW 464,00 92,80 556,80
До 1500 kW 562,00 112,40 674,40
До 2000 kW 623,00 124,60 747,60
Над 2000 kW 733,00 146,60 879,60

Възможно е да получите мотивиран отказ за присъединяване към топлопреносната мрежа:
 • при техническа невъзможност присъединяването да се извърши в заявения от Вас срок за въвеждане в експлоатация,
 • когато присъединяването води до влошаване на условията за снабдяване на други потребители, поради липса на необходимата мощност.
В тези случаи Ви уведомяваме писмено за причините и за мерките осигуряващи необходимите условия, съобразно плановете за развитие на мрежата.

Обратно